19 ต.ค.2563 - 20 ธ.ค. 2563

รูดล่าหมื่น รับคืนได้ทุกวีค รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,950 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์

Visa
MasterCard
JCB

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

*/**/***เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนของรายการส่งเสริมการขายนี้

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท โดยลงทะเบียนทุกบัตรที่มีการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิ์ ผ่าน SMS พิมพ์ NW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 20 ธันวาคม 2563 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถลงก่อนหรือหลังทำรายการใช้จ่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้) หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.scb.co.th
 • สงวนสิทธิ์เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แบบชำระเต็มจำนวน โดยชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นสกุลเงินไทยบาท และตัดยอดการใช้จ่ายสำหรับคำนวณเครดิตเงินคืน แบบ Transaction date ตามเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

  คุ้ม 1 เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปต่อท่านตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ครบจำนวน 3 ครั้งในช่วงวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 20 ธันวาคม 2563 เพื่อรับเครดิตเงินคืน 150 บาทต่อท่าน ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ หรือเทียบเท่าจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,350 บาทต่อท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

  คุ้ม 2 เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปต่อท่านตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ครั้งในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563- วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อรับเครดิตเงินคืน 400 บาทต่อท่านระหว่างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ หรือเทียบเท่าจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาทต่อท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

  คุ้ม 3 เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป โดยมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปต่อท่านตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ครบจำนวน 3 ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ตามกำหนด และมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปต่อท่านตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ครั้งในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามกำหนด ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 20 ธันวาคม 2563 ติดต่อกัน 9 สัปดาห์ เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาทต่อท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้ (ไม่นำยอดใช้จ่ายมาคำนวณระหว่างบัตรหลัก หรือ/และบัตรเสริม) ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายจากการเติมน้ำมันหรือใช้บริการทุกประเภท ณ สถานีบริการเติมน้ำมัน, การใช้จ่ายในต่างประเทศ, การใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี (ยกเว้นบริการสั่งอาหารแบบออนไลน์ ผ่าน ROBINHOOD, GRABFOOD, LINEMAN, FOODPANDA), การซื้อประกันภัย, การซื้อกองทุน, การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ, การชำระภาษี, ค่าสาธารณูปโภค (อาทิเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์), รายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือน/รายปี, ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การเบิกเงินสดล่วงหน้า ,ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung รวมถึงรายการ Dee Jung Transfer ทุกประเภท และการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายในร้านค้าเดียวกัน (ภายใต้ชื่อร้านค้าที่อยู่บนเซลล์สลิป) ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน จะนับเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,950 บาทต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสำหรับ 1 สิทธิ์ต่อท่าน รวมทุกกลุ่มประเภทบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • รายการเครดิตเงินคืนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสภาพการเป็นสมาชิกบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777