1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

จองซื้อดีลพิเศษ  iPhone 13 ที่  AIS dtac true Online Store

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% ที่ AIS , dtac, true Online Store

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

AIS, dtac, true  Promotion Online 0% For 10 Months + CB up to 6%           

เงื่อนไขแบ่งชำระ

•สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) สามารถแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2564 ที่ AIS ONLINE STORE, dtac ONLINE STORE, true ONLINE STORE เฉพาะ iPhone 13 รุ่นที่ร่วมรายการ          

· การทำรายการแบ่งจ่าย ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

· กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

· กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

· ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) โดยซื้อเครี่องพร้อมแพ็กเกจและทำรายการแบ่งจ่าย iPhone13  รุ่นที่ร่วมรายการดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน และมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 16,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ที่ AIS ONLINE STORE (https://store.ais.co.th) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% ที่ dtac ONLINE STORE (https://dtaconline.dtac.co.th/smartphones-tablets.html) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% และที่  true ONLINE STORE (https://truemoveh.truecorp.co.th/device), Line @ True store, True Move H (Facebook), UNBOX & Co. (Facebook) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ระหว่างวันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2564

• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้             

  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยส่ง SMS พิมพ์ AP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป             

• รายการชำระเต็มจำนวน Call for Dee Jung รายการแบ่งจ่ายที่ทำรายการหน้าร้าน รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ และในกรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายมากกว่า 1 รายการ ผู้ถือบัตรมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงกว่า

• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด

• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด       

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777