1 กันยายน 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 

พักเที่ยว ไม่พักช้อป ได้เวลาแลกพอยท์คุ้ม

บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL แลกรับบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท เพียงใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 5,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไป/เดือน

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·         สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB MY TRAVEL เท่านั้น (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อเดือน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 มิถุนายน 2565

·         ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต SCB MY TRAVEL ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/เดือน จะได้รับสิทธิ์แลกรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล หรือ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 5,000 คะแนน ซึ่งจะตัดจากคะแนนสะสมคงเหลือในบัตรเครดิต SCB MY TRAVEL

·         ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์แลกคะแนนสะสมพิเศษ จะต้องทำการแลกคะแนนผ่านแอป SCB EASY ในเดือนถัดไปหลังจากใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยจะสามารถแลกของรางวัลได้ระหว่างวันที่ 20 – วันสุดท้ายของเดือน (หรือจนกว่าบัตรกำนัลจะหมด)

·         ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์แลกคะแนนสะสมพิเศษจะได้รับ SMS แจ้งเตือนสิทธิ์ และระยะเวลาแลกของรางวัลล่วงหน้าก่อนกำหนดแลกของรางวัลในแต่ละเดือน

·         ผู้ถือบัตรจะต้องทำการแลกรับบัตรกำนัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถแลกก่อน หรือย้อนหลังได้ หากไม่ได้ทำรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

·         จำกัดการแลกรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 750 สิทธิ์/เดือน หรือ 7,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·         จำกัดการแลกรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 150 สิทธิ์/เดือน หรือ 1,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·         ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการแลกบัตรกำนัลผ่านแอป SCB EASY ในหัวข้อธุรกรรมของฉัน  - หน้ารวมบัญชี – ใส่รหัส PIN – บัตรเครดิตและสินเชื่อหมุนเวียนของฉัน - เลือกบัตร - คะแนน - แลกของรางวัล - SCB MY TRAVEL โดยเมื่อผู้ถือบัตรดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลไปให้ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 30 วันปฏิทิน ทั้งนี้ หากระบบได้ทำการหักคะแนนสะสม SCB Rewards เสร็จสมบูรณ์ จะไม่สามารถยกเลิกการแลกคะแนนได้ทุกกรณี

·         บัตรกำนัลเซ็นทรัล สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และทางออนไลน์) ดังต่อไปนี้ เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, ออโต้วัน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ และมูจิ

·         เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเซ็นทรัล เป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกำหนด

·         บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ สามารถใช้ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย โดยเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ เป็นไปตามที่สตาร์บัคส์กำหนด

·         ในกรณีที่บัตรกำนัลเซ็นทรัล และบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของรางวัลอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·         รายการใช้จ่ายผ่านบัตรจะยึดจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) โดยมีรายการที่ไม่รวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกบัตรกำนัล ได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม กองทุน ยอดชำระภาษี อากร ประมูลทะเบียน การเบิกเงินสดล่วงหน้า ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายจากบริการ SCB 0% ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ยังมิได้ชำระ (จะคำนวณเฉพาะยอดแบ่งชำระรายงวดที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน) ยอดซื้อเงินตราต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิก

·         ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิพิเศษมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

·         ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งบัตรกำนัล ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลายชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นอันใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและบริการดังกล่าว และ/หรือ ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

·         กรณีกดรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

·         ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

·         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777