1 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563

 

JD CENTRAL (Mastercard)

บัตรเครดิต SCB Mastercard ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 1 บาท เมื่อช้อปผ่าน www.jd.co.th /แอปพลิเคชัน JD CENTRAL

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์มาสเตอร์การ์ด (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) มียอดใช้จ่ายผ่าน www.jd.co.th หรือ JD CENTRAL Mobile Website หรือแอปพลิเคชัน JD CENTRAL ครบทุก 1,000 บาท ขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่าสูงสุดกว่า 29,050 บาท ต่อรางวัล ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล หลังการสั่งซื้อเท่านั้น ที่ http://bit.ly/JDCMC12 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อบัญชีผู้ใช้ JD CENTRAL
 • จำนวนของรางวัลรวมทั้งสิ้น 289 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท ตามรายการดังต่อไปนี้ (1) สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่า 29,050 บาท ต่อรางวัล (ราคาทองคำรูปพรรณอ้างอิง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.25 น.) (2) หม้อทอด Xiaomi Onemoon จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 1,990 บาท ต่อรางวัล (3) คูปองส่วนลด JD CENTRAL มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 50 รางวัล (4) คูปองส่วนลด JD CENTRAL มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล และ (5) คูปองส่วนลด JD CENTRAL มูลค่า 500 บาท จำนวน 120 รางวัล
 • JD CENTRAL จะทำการประกาศรางวัล ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผ่านช่องทาง JD CENTRAL Facebook
 • กรณีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ผู้ถือบัตรต้องนำบัตรประชาชน หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทน โดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับแทน มารับของรางวัลที่ บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด ตามที่อยู่ เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563 โดยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล หากผู้ถือบัตรไม่มาแสดงตนเพื่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัล
 • กรณีได้รับรางวัลหม้อทอด Xiaomi Onemoon ทาง JD CENTRAL จะทำการส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ของผู้ถือบัตรตามที่อยู่ที่ระบุในบัญชีผู้ใช้งาน JD CENTRAL ภายในเดือนตุลาคม 2563
 • กรณีได้รับรางวัลคูปองส่วนลด ทาง JD CENTRAL จะทำการส่งคูปองไปยังบัญชีผู้ใช้ JD CENTRAL ภายใน 22 ตุลาคม 2563 โดยคูปองส่วนลดนี้มีอายุการใช้งาน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ (คูปองส่วนลดสามารถใชได้กับการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป คูปองส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท ใช้ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ, คูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท ใช้ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ และคูปองส่วนลดมูลค่า 500 บาท ใช้ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,500 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ)
 • สิทธิ์การรับรางวัลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้โอน จำหน่าย เปลี่ยน แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้ เว้นแต่ JD CENTRAL กำหนด
 • สงวนสิทธิ์รายการใช้จ่ายที่มียกเลิกหรือคืนสินค้า ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • JD CENTRAL ถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • หากพบข้อทุจริต JD CENTRAL มีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลนั้นๆ
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อ JD CENTRAL โดยตรง
 • ธนาคารและ JD CENTRAL มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ JD CENTRAL ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือโทร. 02-030-4599 (เวลา 9.00 น. – 18.00 น.)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777