1 กันยายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564

 

บัตรเครดิต SCB MASTERCARD พักคุ้มที่ 5 โรงแรมดัง

พัก 1 คืน ฟรี 1 คืน และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย เมื่อจองที่พักออนไลน์กับโรงแรม 5 ดาว ที่ร่วมรายการ

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต MasterCard ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท เมื่อจองและชำระค่าที่พักแบบเต็มจำนวน ผ่านโรงแรมที่ร่วมรายการตามรายละเอียดข้างต้น ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
  • สิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับบัตรเครดิต MasterCard เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรต้องทำการจองที่พักผ่านช่องทางออนไลน์ที่โรงแรมกำหนด โดยระบุรหัสโปรโมชั่น หรือเลือกจองที่พักที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายการส่งเสริมการขายตามที่ระบุข้างต้น • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว
  • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ ณ จุดให้บริการ
  • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ
  • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Centerโทร. 02 777 7777