1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน

ช้อปหมวดไหน ก็แบ่งจ่ายได้ฟินๆ ที่ คิง เพาเวอร์

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

• ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อแบ่งชำระกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกสุราและบุหรี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง

• วันครบกำหนดชำระยอดแบ่งชำระในแต่ละรอบบัญชีในแต่ละงวด จะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระหนี้บัตรเครดิตปกติ หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนแบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที

• ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้

• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารเมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• ธนาคารและคิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและคิง เพาเวอร์เป็นที่สุด

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว

• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777