1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

SCB JCB เปย์มันส์ ส่งท้ายปี เฮรับโบนัสรัวๆ

ช้อปมันส์ส่งท้ายปี ยิ่งรูด ยิ่งได้รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 4,000 บาทต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพียงสะสมยอดใช้ครบ 80,000 บาท ณ ร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต SCB JCB Platinum (“บัตรเครดิต”) ณ ร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

• ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตรวมทุกร้านค้า ชำระแบบเต็มจำนวนตามที่กำหนด ดังนี้

• ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 30,000 บาท / บัตร รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 600 บาท

• ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 50,000 บาท / บัตร รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 1,500 บาท

• ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป / บัตร รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท

• จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท / บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 

• ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณเป็นรายการใช้จ่ายผ่านบัตรโดยยึดจากวันที่ทำรายการและถูกบันทึกเข้ามาระบบของธนาคาร (Transaction Date)เท่านั้น

• ผู้ถือบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS โดยพิมพ์ “JCBYE21” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละที่) และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

• รายการยอดใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท, การจ่ายชำระบิลค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ-ค่าไฟ), กรมธรรม์ประกันภัย, กองทุนทุกประเภท, ยอดการซื้อเงินตราต่างประเทศ, ยอดการชำระค่าภาษีอากร, การประมูลทะเบียน, รายการเบิก-ถอนเงินสดล่วงหน้า (รวมถึงบริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี), การผ่อนชำระ SCB ดีจัง และบริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center, การเติมเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรเครดิต, การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ, ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกชนิด และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

• ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด • ธนาคาร และ JCB Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ JCB Thailand เป็นที่สุด

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า และ/หรือ การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการโดยตรง

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิตได้ที่ SCB Call Center โทร 0-2777-7777