1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

SCB JCB สั่งอาหารอิ่มฟิน รับพอยท์จุกๆ x5

สั่งอาหารผ่านแอพ Robinhood กับบัตรเครดิต SCB JCB Platinum ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม SCB Rewards สูงสุด x5 (5เท่า) 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM เท่านั้น (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

• ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่แอปพลิเคชัน Robinhood ในวันจันทร์-ศุกร์ โดยคำนวณจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 25 บาท รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 2 คะแนน รวมทั้งสิ้น 3 คะแนน

• ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม 5 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่แอปพลิเคชัน Robinhood ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยคำนวณจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 25 บาท รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 4 คะแนน รวมทั้งสิ้น 5 คะแนน

• จำกัดการรับคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวสูงสุด 1,000 คะแนน / บัตร / เดือน (คะแนนสะสมปกติ 200 คะแนน รวมกับคะแนนพิเศษ 800 คะแนน) หรือสูงสุด 6,000 คะแนน / บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• ธนาคารฯ จะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษจากยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / บัตร / เดือน

• การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณโดยยึดจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนดและการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการค้า/ธุรกิจ และรายการยกเลิก ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• คะแนนสะสม SCB Rewards ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

• ผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสม SCB Rewards จะต้องมีสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสม SCB Rewards ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนสะสม SCB Rewards ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสมดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777