1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

แบ่งชำระสินค้า IT Gadget  พร้อมแลกคะแนนสะสม

พบกันที่ร้านไอที ที่เข้าร่วมรายการ

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขต่อที่ 1

•             สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) สามารถทำรายการแบ่งจ่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เสริม (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ดอกเบี้ย 0% นาน 3 -10 เดือน ที่ Studio 7 & Banana IT by Com7, .Life & iStudio by Copperwired, iStudio by SPVI และ iStudio by Uficon ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน  2565

•             โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ จำนวนงวดในการแบ่งจ่ายตลอดจนเงื่อนไขการ แบ่งจ่าย ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคารก่อนทำรายการ 

•             ผู้ถือบัตรต้องทำรายการแบ่งจ่าย ณ จุดขาย วันเดียวกับวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

•             การแบ่งจ่าย SCB ดีจัง ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมด

•           กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดแบ่งจ่าย ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน

•         กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระเงินเข้ามายังธนาคารน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้  (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น

**เงื่อนไขต่อที่ 2

•    ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด  20% (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB แฟมิลี่ พลัส, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท) โดยใช้คะแนนเท่ายอดก่อนแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืน ตัวอย่าง ผู้ถือบัตรมียอดที่ต้องการแบ่งจ่าย 30,000 บาท สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 1 เท่า เท่ากับ 30,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จะได้รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท, ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 2 เท่าของยอดที่ต้องการแบ่งจ่าย 30,000 บาท เท่ากับ 60,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% จะได้รับเครดิตเงินคืน 6,000 บาท

•             จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน / ท่าน / เดือน (หรือเท่ากับรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ ท่าน /เดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

•             ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนตามยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

•             คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

•             สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้

•             สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ใช้คะแนนสะสมภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น

•             ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการตัดคะแนนจากบัตรสำเร็จ หรือภายใน 60 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำการตัดคะแนนตามปกติได้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืน ไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

•             ไม่สามารถโอนสิทธิ์เครดิตเงินคืนนี้ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

 

*/**เงื่อนไขรวม

•             การให้สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

•             ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

•             ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต แม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

•             ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด

•             ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง

•             โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777