1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

ช้อปแกดเจ็ตโดนใจ พร้อมได้เงินคืน  

ทีร้านไอที ที่เข้าร่วมรายการ

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขต่อที่ 1

•             สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น ยกเว้นบัตรนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดแบ่งจ่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เสริมดอกเบี้ย 0% นาน 3 -10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ที่ Studio 7 & Banana IT by Com7, .Life & iStudio by Copperwired, iStudio by SPVI และ iStudio by Uficon ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขต่อที่ 2

•             ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดซื้อสินค้าที่จุดขาย เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ยกเว้นบัตรเครดิตแฟมิลี่ พลัส, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท ตัวอย่าง ลูกค้ามียอดแบ่งจ่าย 30,000 บาท ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดซื้อเท่าเทียบเท่า 30,000 คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท

•             จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 300,000 คะแนน/ท่าน (เครดิตเงินคืนไม่เกิน 30,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

•             คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายตามเซลล์สลิป

•             คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

•             สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้

•             สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้คะแนนสะสมภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น

•             ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการตัดคะแนนสำเร็จ หรือภายใน 60 วันในกรณีไม่สามารถทำการตัดคะแนนตามปกติได้ โดยแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืน          ไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป ที่ธนาคารส่งให้ผู้ถือบัตรในรอบบัญชีนั้นๆ

•             เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

เงื่อนไขรวม

 •            การให้สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

•             ในการผ่อนชำระ Dee Jung ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

•             กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

•             กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

•             ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

•             ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

•             ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

•             ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

•             ในกรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายมากกว่า 1 รายการ ผู้ถือบัตรมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงกว่า

•             โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777