15 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

จองตั๋วออนไลน์กับ บางกอกแอร์เวย์ส และ นกแอร์

จองตั๋วออนไลน์ บิน ง่าย แบ่งจ่าย 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% กับ บางกอกแอร์เวย์ส และ นกแอร์

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล ที่ส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต)
 • คุ้มที่ 1: SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ DA (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND ได้รับสิทธิโดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • คุ้มที่ 2: SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ DR (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนสะสมที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรเครดิต และลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบแบ่งชำระ ในการซื้อบัตรโดยสารผ่านผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือ www.nokair.com หรือ แอปพลิเคชันนกแอร์ จะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายละเอียดที่กำหนด เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือ เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือ เว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไป ที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสายการบินที่เข้าร่วมรายการ รวมถึงรายการชำระเต็มจำนวน, Call For Dee Jung, Dee Jung Transfer
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับสายการบินโดยตรง
 • เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสาร รวมถึงการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ สายการบินนกแอร์ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว
 • ธนาคารและสายการบินที่เข้าร่วมรายการ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและสายการบินที่เข้าร่วมรายการเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

  * คุ้มที่ 1: เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน:
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล
 • ยอดแบ่งชำระการบัตรโดยสารครบทุก 5,000 บาทต่อเซลล์สลิป (คำนวณทุกๆ 5,000 บาท เศษที่ไม่ครบหรือเกิน 5,000 บาทไม่นำมาคำนวณ) รับเครดิตเงินคืน 2% (หรือเทียบเท่า 100 บาท)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกสายการบินที่ร่วมรายการสูงสุด 300 บาทต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้ (ไม่นำยอดใช้จ่ายมาคำนวณระหว่างบัตรหลัก หรือ/และบัตรเสริม)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement บัตรเครดิตในรอบบัญชีถัดไป

  **คุ้มที่ 2 : เงื่อนไขแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน:
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และ บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามที่กำหนด สามารถใช้คะแนน SCB REWARDS เท่ายอดซื้อ/เซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/ท่าน หรือเทียบเท่า 5,000 บาทต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • ธนาคารจะดำเนินการตัดคะแนน SCB REWARDS และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

  *** เงื่อนไขการแบ่งชำระ:
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส: ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดชำระค่าบัตรโดยสารขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่าน www.bangkokair.com เท่านั้น
 • สายการบินนกแอร์: ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดชำระค่าบัตรโดยสารขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่าน www.nokair.com หรือ แอปพลิเคชันนกแอร์ และ สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดชำระค่าบัตรโดยสารขั้นต่ำ 6,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่าน www.nokair.com เท่านั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน