1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

เติมเต็มทุกไอเดียแต่งบ้านที่ IKEA

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 80,000 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขโปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขคุ้มที่ 1

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ สโตร์อิเกีย ทุกสาขาและผ่าน www.IKEA.co.th โดยช้อปที่สาขาส่ง SMS ลงทะเบียนพิมพ์ IKQ วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย และช้อปออนไลน์ ส่ง SMS ลงทะเบียนพิมพ์ IKR วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

·        เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 10,000 - 29,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 - 49,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 400 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 - 99,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 100,000 บาทขึ้นไป / วัน รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท

·        รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call For Dee Jung, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

·        ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินสะสมต่อวันที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ - สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

·        จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท / ท่าน / วัน และ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

·        ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร

·        ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาด ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

 

**เงื่อนไขคุ้มที่ 2

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ สโตร์อิเกีย ทุกสาขา ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยส่ง SMS พิมพ์ IKS วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนน (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 และกรุณาลงทะเบียนทุกครั้ง ทุกประเภทบัตรเครดิตภายในวันที่ใช้จ่ายหากประสงค์ขอใช้สิทธิ์ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์(“บัตรเครดิต”) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

·        จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน / เดือน

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป • รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

·        หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

·        สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นแบ่งจ่าย

*เงื่อนไขคุ้มที่ 1

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ สโตร์อิเกีย ทุกสาขา และผ่าน www.IKEA.co.th  แบบแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท โดยช้อปที่สาขา ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ IKT วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย และช้อปออนไลน์ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ IKU วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND ไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

·        เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 20,000 - 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 50,000 - 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 100,000 - 299,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 300,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 6,000 บาท

·        สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS และมียอดแบ่งจ่าย ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

·        จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / ท่าน / เซลล์สลิป และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนดภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·        รายการเต็มจำนวน, ร้านค้าเช่า, Call For Dee Jung, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 

** เงื่อนไขคุ้มที่ 2

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายที่ สโตร์อิเกีย ทุกสาขา โดยพิมพ์ IKV วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนน (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545454 และกรุณาลงทะเบียนทุกครั้ง ทุกประเภทบัตรเครดิตภายในวันที่ใช้จ่ายหากประสงค์ขอใช้สิทธิ์ ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

·        จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน / เดือน • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·        รายการเต็มจำนวน, ร้านค้าเช่า, รายการ Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

·        หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

·        สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี

 

เงื่อนไขรวม

·        ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

·        ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง

·        กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

·        กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

·        ธนาคาร และ IKEA มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ IKEA เป็นที่สุด

·        กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center 02-777-7777