1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

ESSO เติมน้ำมันคุ้ม

Esso เติมน้ำมันคุ้ม แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* ทุกปั๊มทั่วประเทศ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไป:

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าน้ำมันแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ณ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ ผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS หรือ M Point 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนตามตารางข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

• ผู้ถือบัตรทุกประเภทต้องส่ง SMS ลงทะเบียน โดยพิมพ์ ES วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

•  ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ได้รับข้อความ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ทางธนาคารกำหนดและส่งไปให้เท่านั้น และยังคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรโดยมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารและ/หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว

• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

•  ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ ประสบปัญหา กรุณาติดต่อสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศโดยตรง

• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

*เงื่อนไขการแลกคะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืน:

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB M LEGEND และ SCB M LUXE :

วันจันทร์-ศุกร์ เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS หรือ M Point 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% (หรือเท่ากับ 96 บาท),

วันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS หรือ M Point 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (หรือเท่ากับ 120 บาท)

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB อื่นๆ :

วันจันทร์-ศุกร์ เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS หรือ M Point 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% (หรือเท่ากับ 80 บาท)

วันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS หรือ M Point 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% (หรือเท่ากับ 96 บาท)

• จำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS หรือ M Point 800 คะแนน/เซลล์สลิป และจำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS หรือ M Point สูงสุด 9,600 คะแนน/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ภายใต้ทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ที่มีชื่อ – สกุลเดียวกัน

• ธนาคารจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตแต่ละบัตรที่ลงทะเบียน และทำรายการชำระ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้ SCB REWARDS หรือ M Point เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น