1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

 

Electronic Super Summer ช้อปคุ้ม 

แบ่งจ่าย 0% พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·         สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ SUM21 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ  โดยผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับจากธนาคาร  (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต สามารถลงก่อนหรือหลังทำรายการใช้จ่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้)

·         ผู้ถือบัตรเครดิต Private Banking และ  SCB  LEGEND ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน 

·         เมื่อแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0 %   ด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”)  นาน 6 เดือน หรือ  10 เดือน  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในสื่อประชาสัมพันธ์ข้างต้น โดยมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 15,000 บาท - 29,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท ยอดแบ่งจ่าย 30,000 บาท - 49,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท ยอดแบ่งจ่าย 50,000-79,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท ยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,900 บาทโดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

·         ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนจะนับเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มโดยปัดเศษสตางค์ออก

·         การคำนวณเครดิตเงินคืนไม่ร่วมรายการแบ่งจ่ายสินค้า คอมพิวเตอร์, โน้ตบุค ,โทรศัพท์มือถือ และสินค้าไอทีทุกประเภท  รวมถึงสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อและรายการแบ่งจ่าย Online โปรดสอบถามรายละเอียดกับร้านค้าก่อนทำรายการแบ่งจ่าย

·         ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แบ่งจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·     ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

·     กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

·     กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

·         โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ จำนวนงวดในการแบ่งจ่ายตลอดจนเงื่อนไขการแบ่งจ่าย ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคารก่อนทำรายการ      

·         ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้สินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

·         ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

·         ธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด

·         ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center โทร. 02-777-7777