1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

 

คลิกช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้า

แบ่งจ่าย 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืน 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0 %  นาน 6 เดือน หรือ นาน 10 เดือน  ผ่าน www.dyson.co.th, www.powerbuy.co.th, store.sony.co.th ระหว่าง 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขกำหนด ดังนี้  ยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 13,000 บาท - 29,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท ยอดแบ่งจ่าย 30,000 บาท - 49,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท ยอดแบ่งจ่าย 50,000-99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,100 บาท และยอดแบ่งจ่าย 100,000 ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,200 บาท โดยผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อกอินเข้าบัญชีร้านค้า Online ที่ร่วมรายการ และเลือกบัตรเครดิต SCB ที่เข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการแบ่งจ่าย 0% เท่านั้น

•จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,000 บาทต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

•ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการ โดยพิมพ์ ONL21 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) โดยผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับจากธนาคาร(ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต สามารถลงก่อนหรือหลังทำรายการใช้จ่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้)

•สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน

•การทำรายการแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

•ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนจะนับเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มโดยปัดเศษสตางค์ออกเฉพาะรายการแบ่งจ่ายผ่านเว็ปไซน์ทางร้านค้า Online ที่ร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้าเลือกชำระแบบเต็มจำนวน หรือรายการยกเลิกการซื้อ โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำรายการแบ่งจ่าย

•ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แบ่งจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

•กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น 

•  กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

•ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

•สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

•เงื่อนไขการใช้จ่าย การยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า การผ่อนชำระและการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่ ร้านค้า Online กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.dyson.co.th, www.powerbuy.co.th, store.sony.co.th

•สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

•ธนาคารและร้านค้า Online สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้า Online เป็นที่สุด

•ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อ www.dyson.co.th, www.powerbuy.co.th, store.sony.co.th

•           สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นบัตรเครดิตได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777