5 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

 

DHL Express

ส่งของระหว่างประเทศ ลดสูงสุด 400 บ.*

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

• สำหรับผู้ถือบัตรที่เข้าใช้บริการที่ จุดบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ DHL Express Servicepoint

• สงวนสิทธิ์ส่วนลด 400 บาท และ ส่วนลด 100 บาท อย่างละ 1 สิทธิ์ / การจัดส่ง 1 ชิปเม้นท์ / ท่าน / วัน

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และ คูปองส่วนลด

• สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ โอน, เปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดได้

• เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบ

สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว

• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777 หรือ DHL Express Call Center: 02-345-5000