1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

 

ช้อปที่ห้างเซ็นทรัล 

ช้อปไอเท็มไหนก็ดี๊ดี แบ่งจ่ายสบาย 0%+รับเงินคืนสูงสุด 24,000บาท ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

*เงื่อนไขรายการ

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อทำรายการแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นาน 4 - 10 เดือน ครบตามที่กำหนด ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 รับเครดิตเงินคืน ดังนี้ ยอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิป 5,000 – 19,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท, ยอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิป 20,000 - 59,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 700 บาท, ยอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิป 60,000 - 119,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท, ยอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิป 120,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 6,000 บาท

ยกเว้น รายการชำระเต็มจำนวน, การใช้จ่ายที่ MUJI, KIS SHOP, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์ซูเปอร์, ท็อปส์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, บ้านแอนด์บียอนด์, สินค้าแลกซื้อ, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้าฯ,

สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การซื้อบัตรของขวัญ, รายการแบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่าน SCB Call Center และแอป SCB EASY, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ : พิมพ์ CDJ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545454 และต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องลงทะเบียน

• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเครดิตที่มียอดแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขให้ภายใน 60 วัน หลังจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นาน 4 - 10 เดือนต่อเซลล์สลิปเท่านั้น ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไข จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืน ไม่เกินจำนวนวงเงินการใช้บัตรเครดิตในแต่ละรอบบัญชีที่ธนาคารกำหนดให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิต

• การแบ่งจ่าย Dee Jung ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

• กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

• กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

• ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

• ธนาคารและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นที่สุด

• โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777