1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 

เติมคุ้มเต็มถังไม่ต้องใช้คะแนนแลก

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าน้ำมัน ณ ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผู้ถือบัตรทุกประเภทต้องส่ง SMS ลงทะเบียน โดยพิมพ์ C วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกสิทธิประโยชน์คืน หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้นการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน:

 • จำกัดการเครดิตเงินคืนสูงสุด 40 บาท/เซลล์สลิป และ จำกัดการเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท/ท่าน/เดือน
 • จำกัดการเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
   

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB M LEGEND และ SCB M LUXE:

เสาร์ – อาทิตย์:  เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป, รับเครดิตเงินคืน 40 บาท (เทียบเท่า 5% ของ 800 บาท)

จันทร์ – ศุกร์:    เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป, รับเครดิตเงินคืน 24 บาท (เทียบเท่า 3% ของ 800 บาท)

 

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB อื่นๆ : (ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล)

จันทร์ – อาทิตย์:   เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป, รับเครดิตเงินคืน 24 บาท (เทียบเท่า 3% ของ 800 บาท)