1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

Black Tie Service

จองรถลีมูซีน ดีลดี ที่ Black Tie Service เริ่มต้นเพียง 999 บาท/เที่ยว

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • ผู้ถือบัตรควรตรวจสอบ และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไปไม่ทันเวลาไฟล์ทบิน ทางบริษัท The Black Tie Service จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองรถได้ โดยแจ้ง Black Tie Concierge เบอร์ 02-0360774 เวลาทำการ 9.00-21.00 น. โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการ โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหากท่านยกเลิกน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับผู้ถือบัตร
 • การรับจากสนามบิน รถลีมูซีน จะรอท่านอยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากเครื่องลง หากภายใน 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่สามารถติดต่อท่านได้ หรือท่านไม่แสดงตน ตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับผู้ถือบัตร
 • ในการรับจากที่พัก รถลีมูซีนจะรอท่านอยู่สูงสุดเป็นเวลา 30 นาที หากภายใน 30 นาทีนี้ คนขับรถไม่สามารถติดต่อท่านได้ หรือท่านไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับผู้ถือบัตร และหากลูกค้าแจ้งให้คนขับรถรอเกิน 30 นาทีขึ้นไป จะมีค่าธรรมเนียมในการรอคิดเป็นชั่วโมงละ 500 บาท (เศษชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมง)
 • ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถส่งรถได้ทันเวลาเนื่องจากอุบัติเหตุ เราจะจัดหารถทดแทนที่อยู่ในระดับเทียบเท่าในการให้บริการ
 • เงื่อนไขการจองรถ และข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777 *คุ้มที่ 1 เงื่อนไข • ราคาดังกล่าว รวม VAT 7%, พนักงานขับรถ และค่าบริการอื่นๆ สำหรับรถลีมูซีน รับ หรือ ส่ง 1 เที่ยว พร้อมรับ บัตรส่วนลด The Coffee  Club มูลค่า 100 บาท และ Alcohol Spray 1 ขวด โดย The Black Tie Service
 • บัตรส่วนลด The Coffee Club มูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2564 โดยจะได้รับก่อนการเดินทาง 6 ชั่วโมง (ไม่สามารถใช้ในสนามบิน) ส่วน Alcohol Spray 1 ขวด จะได้รับในวันที่ลูกค้าเข้ารับบริการ ณ วันจองรถ
 • ราคาดังกล่าวสามารถวิ่งได้ทุก Zone ในกรุงเทพฯ
 • ประเภทรถ: Toyota Camry  จำกัดผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 3 ท่าน เด็กสามารถโดยสารร่วมกับผู้ใหญ่ได้ โดยเด็ก
 • อายุไม่เกิน 5 ปี หากเกินปีนับเป็นผู้ใหญ่   พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • หากต้องการใช้ Car Seat คิดเพิ่ม 350 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมตามจำนวนที่รองรับการให้บริการ
 • จองรถเพื่อรับบริการที่ Application : BlackTie Concierge หรือ e-mail limousine@theblacktie-service.com เท่านั้น **คุ้มที่ 2 เงื่อนไข • ราคาดังกล่าว รวม VAT 7%, พนักงานขับรถ และค่าบริการอื่นๆ
 • จองรถเพื่อรับบริการที่ Black Tie Concierge โทร. 02-0360774 • ราคาดังกล่าวสามารถวิ่งได้ทุก Zone ในกรุงเทพฯ
 • ประเภทรถ ดังนี้ Hyundai H1: จำกัดผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน เด็กสามารถโดยสารร่วมกับผู้ใหญ่ได้ โดยเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี หากเกินปีนับเป็นผู้ใหญ่ พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 5 ใบ  (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว),Toyota Commuter: จำกัดผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน เด็กสามารถโดยสารร่วมกับผู้ใหญ่ได้ โดยเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี หากเกินปีนับเป็น ผู้ใหญ่ พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 5 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว), Toyota Ventury จำกัดผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน เด็กสามารถโดยสารร่วมกับผู้ใหญ่ได้ โดยเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี หากเกินปีนับเป็น  ผู้ใหญ่ พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 5 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • เส้นทาง: 1. นครศรีธรรมราช : รับจากที่พักในกรุงเทพฯ ส่งสนามบินสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ และ รับจากสนามบินนครศรีธรรมราช ส่งที่พัก หรือ รับจากที่พักในนครศรีธรรมราช ส่งสนามบินนครศรีธรรมราช และ รับจากสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งที่พักในกรุงเทพฯ, ราคานี้รวมการเช่าเหมาวัน 8 ชม. การเดินทางใน จ. นครศรีธรรมราช ถ้าใช้รถเกิน 8 ชม. คิดชม.ละ 700 บาท เศษของชม.คิดเป็น 1 ชั่วโมง (เริ่มตั้งแต่ 8.01 ชั่วโมง) 2. ภูเก็ต หรือ ตัวเมืองเชียงใหม่ หรือ สมุย : รับจากที่พักในกรุงเทพฯ ส่งสนามบินสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ และ รับจากสนามบินภูเก็ต หรือ ตัวเมืองเชียงใหม่ หรือ สมุย ส่งที่พัก หรือ รับจากที่พักในภูเก็ต หรือ ตัวเมืองเชียงใหม่ หรือ สมุย ส่งสนามบินภูเก็ต หรือ ตัวเมืองเชียงใหม่ หรือ สมุย และ รับจากสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งที่พักในกรุงเทพฯ
 • ผู้ถือบัตรที่ทำการจองรถลีมูซีนในคุ้มที่ 2 จะได้รับสิทธิพิเศษ จองรถลีมูซีน รับ หรือ ส่ง จากที่พักในกรุงเทพฯ - สนามบิน เพียง 950 บาท/เที่ยว พร้อมบัตรส่วนลด The Coffee Club 100 บาท และ Alcohol Spray 1 ขวด