1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

ซื้อตั๋วออนไลน์ แบ่งจ่ายได้

แบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สผ่านทาง www.bangkokairways.com ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564

• ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดชำระค่าบัตรโดยสารขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่าน www.bangkokairways.com เท่านั้น

• รายการชำระเต็มจำนวน, Call For Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

• การผ่อนชำระ Dee Jung ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการตลาดจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้

• กรณีผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บ จะถือว่าผิดนัดชำระหนี้การผ่อนชำระ Dee Jung ทั้งจำนวนทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามประกาศที่ธนาคารกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

• กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

• ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโดยตรง

• เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารรวมถึงการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว

• ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้

• ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777