1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

 

เป็นเจ้าของสินค้า ASUS ได้ง่ายๆ 

พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับสินค้า Computer / Notebook / Smart Phone

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

•              สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดแบ่งจ่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ASUS 0%  นาน 10 เดือน โดยร้านค้าที่ร่วมรายการจะต้องทำรายการผ่านบัตรเพื่อซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC และใช้โค้ดทำรายการที่ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Banana IT, J.I.B Computer, IT City, Advice IT เป็นต้น รับเครดิตเงินคืน 3%  ระหว่างวันที่  1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

•             จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

•             โปรดตรวจสอบสินค้าและรุ่นที่เข้าร่วมรายการที่จุดขาย หากมีการตรวจสอบภายหลังว่าโค้ดที่ทำรายการเข้ามาไม่ตรงกับรุ่นใบเสร็จที่ได้ซื้อจริง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน

•             ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ทำรายการแบ่งจ่ายภายใน 60 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแสดงยอดที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตร (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

•             รายการชำระเต็มจำนวน, Call For Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

•             ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตร มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ/หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตร มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

•             ในการผ่อนชำระ SCB Dee Jung ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

•             กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

•             กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

•             ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

•             ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

•             ธนาคารและ ASUS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ ASUS เป็นที่สุด

•             ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ ประสบปัญหากรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง

•             ในกรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายมากกว่า 1 รายการ ผู้ถือบัตรมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงกว่า

•             โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777