1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

airasia

airasia จองบินเที่ยว คุ้มทุกเส้นทาง รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18% */**

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไป: 

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ตามเงื่อนไขบัตรเครดิตที่ยกเว้น ในคุ้มที่ 1 และคุ้มที่ 2 (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน และได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

คุ้มที่ 1 SMS พิมพ์ A เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย มาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ) ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิต SCB Private Banking และ SCB M Legend รับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

คุ้มที่ 2 SMS พิมพ์ R (วรรค) ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วย คะแนนสะสมที่ต้องการแลก และไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4545454 (ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรที่ต้องการรับสิทธิ์ ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น) (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

• สำหรับผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน เพื่อซื้อบัตรโดยสาร ที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบิน หรือ ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ของสายการบิน airasia เท่านั้น

• เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาท

• ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือ เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือ เว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไป ที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ของสายการบิน airasia รวมถึง รายการผ่อนชำระบริการ 0% ดีจัง, บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน, บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี

• ธนาคารจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต และตัดคะแนน SCB REWARDS ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

• ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์

• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว

• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

 

*คุ้มที่ 1 เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน:

• สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”)

• ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท

• จำกัดเครดิตเงินคืน ทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 300 บาท/ ท่าน/ เดือน และรวมสูงสุด 900 บาท/ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  

 

** คุ้มที่ 2 เงื่อนไขแลกคะแนน:

•  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่กำหนด สามารถใช้คะแนน SCB REWARDS หรือ M Point เท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

จำกัดการแลกคะแนน ทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน หรือ 6,500 บาท /ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

• ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)

• คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้