1 ก.ค. 63 – 31 ต.ค. 63 

ฟรีกระเป๋าเดินทาง + เครดิตเงินคืน 8,000 บ. 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท พร้อมรับเพิ่ม! Starbucks e-voucher มูลค่า 200 บาท เมื่อสมัครบัตรผ่าน SCB Easy Application พิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 • (1) ต่อที่ 1 รับกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire
 • ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 10,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • (2) ต่อที่ 2 รับเพิ่ม Starbucks e-voucher มูลค่า 200 บาท เมื่อสมัครบัตรผ่านช่องทาง SCB Easy Application และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 20,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • (3) ต่อที่ 3 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA บัตรหลักรายใหม่ รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 8,000 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายขั้นต่ำ 200,000 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผ่านบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ต่อที่ 1) สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA รับกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่าน บัตร SCB M VISA ครบ 10,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตร ที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และจะจัดส่งกระเป๋าเดินทางฯ ให้กับผู้ถือบัตรที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ซื้อกองทุนต่างๆ (SSF/RMF) ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน สิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295
 • รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ Starbucks e-voucher มูลค่า 200 บาท (ต่อที่2) สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ผ่านช่องทาง SCB Easy Application และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA รับ Starbucks e-voucher มูลค่า 200 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M VISA ครบ 20,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-voucher ให้กับผู้ถือบัตรที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และจะจัดส่ง Starbucks e-voucher ให้กับผู้ถือบัตรที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564  ผ่านช่องทาง SCB Easy Application ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ในกรณีที่รางวัลดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน • ธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-voucher ให้กับผู้ถือบัตร ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA โดยผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บน SCB Easy Application ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต และผู้ถือบัตรต้องยังคงสภาพเป็นผู้ใช้งาน SCB Easy Application ดังกล่าวอยู่จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง e-voucher ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ทำการผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติบน SCB Easy Application ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง e-voucher ให้กับผู้ถือบัตร
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ซื้อกองทุนต่างๆ (SSF/RMF) ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 ครั้งตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัด
 • ชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295
 • รายละเอียดและเงื่อนไขการรับเพิ่มเครดิตเงินคืนมูลค่า 8,000 บาท (ต่อที่3) สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 8,000 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายขั้นต่ำ 200,000 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผ่านบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA
 • ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยจะแสดงไว้บนใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 ครั้งตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295 (4) รับส่วนลดสูงสุด 35% คำนวณจากส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และส่วนลด 5% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, ส่วนลดสูงสุด 5% สำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภทเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และเพาเวอร์ มอลล์, (สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เมื่อซื้อสินค้าที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท) ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้, ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท สุรา, Wine Cellar, Food Hall, Take Home, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, นมผง, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า, แลกรับส่วนลดเพิ่ม 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดซื้อ แลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯ ก่อนชำระเงิน, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด (5) รับคะแนน X4 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X3 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, www.mcardshop.com, รับคะแนน X3 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่เพาเวอร์ มอลล์, รับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X1 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว, คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่ร่วม รายการผ่อนชำระทุกประเภท (6) รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับเครดิต SCB M LIVE VISA, เมื่อเติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท / เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันเซลล์ทั่วประเทศ, จำกัด ยอดการใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนไม่เกิน 1,600 บาท / เซลล์สลิป หรือ 4,800 บาท ต่อรอบบัญชี / ท่าน, ยกเว้นการให้คะแนน M Point สำหรับการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก, ธนาคารฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชี เฉพาะรายการที่ถูกเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และจะนำเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรฯ ภายในรอบบัญชีถัดไป สำหรับรายการที่ยังไม่เรียกเก็บจากธนาคารฯ หรือเรียกเก็บหลังจากวันสุดท้ายของรอบบัญชี หรือเรียกเก็บแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตจะถูกยกยอดนำรายการดังกล่าว ไปคำนวณในรอบบัญชีถัดไป, สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรเครดิต จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี, ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา, สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด, ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63