1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

บัตรเครดิต SCB M LIVE VISA

ปังกับอภิสิทธิ์เหนือระดับ ทั้งห้าง

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์บัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA

(1) รับส่วนลดสูงสุด 35% คำนวณจากส่วนลดสูงสุด10% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และส่วนลด 5% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ www.monline.com , ส่วนลดสูงสุด 5% สำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภทเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และเพาเวอร์ มอลล์ และ www.gourmetmarketthailand.com (สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เมื่อซื้อสินค้าที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ทและ www.gourmetmarketthailand.com ) ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้, ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท สุรา, Wine Cellar, Food Hall, Take Home, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, นมผง, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า, แลกรับส่วนลดเพิ่ม 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดซื้อ แลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯ ก่อนชำระเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด

(2) รับคะแนน X4 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X3 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, www.mcardshop.com (ช้อปที่ www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com ได้คะแนนเท่ากัน), รับคะแนน X3 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่เพาเวอร์ มอลล์, รับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X1 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว, คะแนนสะสมดังกล่าวไม่ร่วมรายการผ่อนชำระทุกประเภท

(3) 0% นาน 6 เดือนในห้าง เมื่อซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ปผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 สามารถทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน , รายการที่ทำการแบ่งชำระ 0% ในห้างฯ ทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม M Point 2 เท่า, คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว, คะแนนสะสม M Point จะคำนวณตามยอดแบ่งชำระในแต่ละเดือน และจะสะสมเข้าหมายเลขสมาชิก M Card ที่กำหนด หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บเงินงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดทันที, ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องชำระยอดแบ่งชำระต่อเดือนทั้งยอดตามที่เรียกเก็บ ไม่สามารถแบ่งชำระขั้นต่ำหรือชำระบางส่วนได้ กรณีที่ผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด) รวมทั้ง ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น, กรณีผู้ถือบัตรเครดิตมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนด ระยะเวลาแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยจะต้องชำระยอดแบ่งชำระที่คงค้างทั้งหมด, ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ, การอนุมัติการแบ่งชำระขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางธนาคาร และ ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com สิทธิพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA จากเว็บไซต์ www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 – 31 มกราคม 2567, ยอดแบ่งชำระนับจากยอดหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น, ยกเว้นการผ่อนชำระสินค้าโปรโมชั่น หรือโค้ดส่วนลดอื่น, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 3 เดือน, ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 4 เดือน, ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 6 เดือน, และตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 10 เดือน, ยกเว้น สุรา/Wine Cellar บัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2 และการมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารเมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม, การแบ่งจ่ายอัตราดอกเบี้ย 0% ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ยสำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที, กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center โทร. 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน, กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือ เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น, ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง, ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด 0% นาน 3 เดือนสำหรับการใช้จ่ายในหมวดโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ชำระเบี้ยประกัน และการใช้จ่ายต่างประเทศและการใช้จ่ายออนไลน์ กรณีชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ (1) ใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรภายใต้ MCC Code ที่กำหนด ได้แก่ Hospital (8062) Education (8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299) และ Insurance (5960, 6300) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 และ/หรือ (2) ใช้จ่ายในหมวดการใช้จ่ายต่างประเทศและการใช้จ่ายออนไลน์ โดยต้องเป็นการชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 (โดยต้องทำรายการแบ่งชำระภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามเวลาในประเทศไทยเท่านั้น) , เฉพาะยอดรายการใช้จ่ายผ่านบัตรไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/รายการ, ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวทั้ง 4 หมวดได้ 3 รายการต่อปีปฏิทิน, รายการใช้จ่ายที่นำมาแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือนตามสิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น และผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสม M Point, ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน ผ่านทาง SCB M Call Center โทร.1295 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันกำหนดชำระของยอดรายการใช้จ่ายนั้น, กรณีที่มีการยกเลิกบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก่อนการชำระครบถ้วน ธนาคารจะเรียกเก็บยอดรายการใช้จ่ายที่แบ่งชำระที่คงค้างทั้งหมดทันที และหากผู้ถือบัตรไม่ชำระทั้งหมดภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตดังกล่าว ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และให้ถือว่าหนี้ทั้งหมดของยอดรายการใช้จ่ายดังกล่าวถึงกำหนดชำระในทันที, ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดแบ่งชำระต่อเดือนทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตให้แก่ธนาคาร (ไม่สามารถชำระตามยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ หรือชำระน้อยกว่า หรือมากกว่าได้) หากผู้ถือบัตรไม่ชำระหรือมีการชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระต่อเดือนไม่ว่างวดหนึ่งงวดใด ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และให้ถือว่าหนี้ทั้งหมดของยอดรายการใช้จ่ายดังกล่าวถึงกำหนดชำระในทันที, กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระต่อเดือนทุกงวดก่อนครบกำหนดระยะเวลาแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าทาง SCB M Call Center โทร. 1295 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดรายการใช้จ่ายที่แบ่งชำระที่คงค้างทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร ธนาคารจะเรียกเก็บในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีบัตรเครดิตถัดไป และหากผู้ถือบัตรไม่ชำระทั้งหมดภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตดังกล่าว ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และให้ถือว่าหนี้ทั้งหมดของยอดรายการใช้จ่ายดังกล่าวถึงกำหนดชำระในทันที, กรณีที่ผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด) รวมทั้ง ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น, ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการแบ่งชำระตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการ, ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ จะต้องมีสถานการณ์เป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB M และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิพิเศษมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด, ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

(4) รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อเติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 - 31 มกราคม 2567, จำกัดยอดการใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนไม่เกิน 1,600 บาท/เซลล์สลิป หรือ 4,800 บาท ต่อรอบบัญชี/ท่าน, ยกเว้นการให้คะแนน M Point สำหรับการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก, ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชี เฉพาะรายการที่ถูกเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และจะนำเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายในรอบบัญชีถัดไป, สำหรับรายการที่ยังไม่เรียกเก็บจากธนาคาร หรือเรียกเก็บหลังจากวันสุดท้ายของรอบบัญชี หรือเรียกเก็บแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตจะถูกยกยอดนำรายการดังกล่าว ไปคำนวณในรอบบัญชีถัดไป, สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรเครดิต จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี, ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร.1295