1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

 

สมัครบัตรเครดิต SCB SANSIRI PLATINUM

รับเพิ่ม! คะแนนสะสมพิเศษ 8,000 คะแนน + Starbucks Voucher 2,000 บาท

 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสมพิเศษ

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตและขอรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตผ่าน E-mail (E-Statement) พร้อมกับการสมัครบัตรเครดิต รวมทั้งได้รับอนุมัติให้ใช้บัตรเครดิตจากธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ดังนี้
  • สมัครบัตรเครดิต SCB BEYOND / SCB ULTRA PLATINUM / SCB JCB PLATINUM / SCB KING POWER PLATINUM / SCB SANSIRI PLATINUM / SCB TOYOTA PLATINUM เป็นบัตรหลักใบแรก ผ่านช่องทางสาขา หรือ สมัครด้วยแอป SCB EASY หรือผ่าน Tablet ของธนาคาร
  • สมัครบัตรเครดิต SCB UP2ME เป็นบัตรหลักใบแรก ผ่านช่องทางสาขา หรือ Website หรือ Tablet ของธนาคาร
 • มีการใช้จ่ายผ่านบัตร ภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
  • ต่อที่ 1 : มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 8,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ 8,000 คะแนน
  • ต่อที่ 2 : มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 80,000 บาท รับ Starbucks Voucher มูลค่า 2,000 บาท โดยลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านช่องทาง SMS
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 8,000 คะแนน/ท่าน และ Starbucks Voucher มูลค่า 2,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขทั่วไป

 • ลูกค้ารายใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลักใบแรก จะต้องไม่เคยมีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารมาก่อนหรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิก จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
 • ลูกค้ารายใหม่จะต้องรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตผ่าน E-mail (E-Statement) จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้ารายใหม่จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต่อที่ 2 เพื่อรับ Starbucks Voucher ผ่าน SMS พิมพ์ ACQ วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับ SMS ยืนยันตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จจากทางธนาคาร ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่ง SMS ครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะนำคะแนนสะสมพิเศษ เข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับลูกค้ารายใหม่ และจะจัดส่งของกำนัล Starbucks Voucher ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารทางไปรษณีย์ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของรอบบัญชีที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข
 • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) โดยยอดใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการซื้อสินค้า/บริการ รายการซื้อประกัน รายการซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) รวมทั้งให้นำยอดใช้จ่ายรวมของรายการซื้อสินค้า/บริการก่อนทำรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% รายการซื้อสินค้า/บริการที่ทำรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน และดีจังโอนเงินเข้าบัญชี มารวมคำนวณด้วย
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณ ได้แก่ รายการที่ถูกยกเลิก รายการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) (MCC 6211) ภาษีอากร รายการประมูลทะเบียนภาษีรถยนต์ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท รายการซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศทุกสกุลเงิน รายการซื้อบัตรของขวัญ รายการซื้อบัตรกำนัล รายการซื้อบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงิน รายการใช้จ่ายที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจและการพาณิชย์ ยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% ยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน และยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการ ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ในกรณีที่ Starbucks Voucher ตามรายการส่งเสริมการขายนี้หมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ จากการใช้ Starbucks Voucher กรุณาติดต่อ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด โดยตรง (โทร. 02-0798688 ต่อ 2207 หรือ 063-1874106 หรือ อีเมล sasivimol@coffee-concepts.co.th)
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์การได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียดสิทธิประโยชน์ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777