1 มีนาคม 2564 – 30  มิถุนายน 2564

 

บินไหนก็แฮปปี้

แลกรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 24,000 บ.

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 สามารถใช้คะแนน SCB REWARDS ครบทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท

• SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ R (วรรค) ตามด้วยคะแนนสะสมที่ต้องการแลก และไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4545454 (ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรที่ต้องการรับสิทธิ์ทุกครั้ง ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น) (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

• เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน เพื่อซื้อบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบิน หรือ ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ของสายการบินโดยตรง สายการบินที่ร่วมรายการ ดังนี้ airasia, BANGKOK AIRWAYS, NOK AIR, THAI LION AIR, THAI SMILE

• เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาท

• จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 200,000 คะแนน หรือ 24,000 บาท / ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

• ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือ เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือ เว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไป ที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ของสายการบินที่เข้าร่วมรายการ รวมถึง รายการผ่อนชำระ SCB Dee Jung, Call For Dee Jung, Dee Jung Transfer • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)

• ธนาคารจะดำเนินการตัดคะแนน SCB REWARDS และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

• ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระ

เงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์

• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว

• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777