15 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม  2564

 

จัดเต็มเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ กับ 4 ร้านโปรด

จัดเต็มเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ กับ 4 ร้านโปรด (แหลมเจริญซีฟู้ด / โออิชิ / พิซซ่าฮัท / เอส แอนด์ พี) 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไข

·       สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าอาหารผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ ของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ด / โออิชิ / พิซซ่าฮัท / เอส แอนด์ พี ที่กำหนดเท่านั้น จะได้รับเครดิตเงินคืน 40 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท/ ท่าน/ วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท/ ท่าน รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 –- 15 ธันวาคม 2564

·       ผู้ถือบัตรลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  โดยส่ง SMS พิมพ์ 4B วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากทางธนาคาร (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน)

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ทำรายการใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะสามารถตรวจสอบรายการเครดิตเงินคืนดังกล่าวได้จากใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·       ไม่สามารถโอนสิทธิ์เครดิตเงินคืนนี้ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

·       ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

·       ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อกับทางร้านค้าโดยตรง

·       ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

·       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777