1 กันยายน 2564 – 30 พฤศจิกายน  2564

 

1376 Delivery

1376 Delivery รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท ส่งจานเด็ดถึงบ้าน กับ 7 แบรนด์ดัง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·       สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ 1376 Delivery ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.1376delivery.com  และ 1376 Call Center (ประกอบด้วยแบรนด์ : เซ็น / อากะ / ออน เดอะ เทเบิล / เขียง / ตำมั่ว / ลาวญวน / ดินส์) รับเครดิตเงินคืน 40 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท/ท่าน/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 –- 30 พฤศจิกายน 2564

·       ผู้ถือบัตรลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  โดยส่ง SMS พิมพ์ ZN วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากทางธนาคาร (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน)

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ทำรายการใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะสามารถตรวจสอบรายการเครดิตเงินคืนดังกล่าวได้จากใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·       ไม่สามารถโอนสิทธิ์เครดิตเงินคืนนี้ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

·       ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

·       ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ 1376 Delivery

·       ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777