เงื่อนไข

 

เงื่อนไข บริการรับฝากเงินสด

 1. ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการฝากเงินสด เข้าได้เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฝากเงินสดได้ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส และมินิ บิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. สาขามินิบิ๊กซี ที่ไม่ร่วมรายการ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์รายชื่อสาขาที่ไม่ร่วมรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมการฝาก 20 บาท/รายการ (ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th)

 

 

บริการฝากเงินสด

สาขาที่ให้บริการ

ตั้งแต่ 1-5,000 บาท/รายการ

สูงสุด 10,000 บาท/วัน/ราย

มินิ บิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

ตั้งแต่ 1-20,000 บาท/รายการ

สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย

 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
 • บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ทุกสาขา
 • บิ๊กซี มาร์เก็ต ทุกสาขา
 • บิ๊กซี ฟู๊ดเพลส ทุกสาขา 

 

 

เงื่อนไข การจ่ายบิลธนาคารไทยพาณิชย์ และบิลผู้ให้บริการอื่น ๆ

 • จ่ายบิลที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส และมินิบิ๊กซี เฉพาะใบแจ้งยอดชำระเงินที่มีบาร์โค้ด (Barcode) หรือ QR Code เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการจ่ายบิลได้ถึงเวลา 22.30 น. ของทุกวัน
 • รับชำระเงินด้วยเงินสด สูงสุด 49,000 บาท ต่อใบเสร็จ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ต่อพนักงานแคชเชียร์ เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมการชำระเงิน

 

เงื่อนไขรับคะแนนพิเศษบิ๊กการ์ด

 • ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกบิ๊กการ์ด (“ผู้ใช้บริการ”) สามารถทำธุรกรรมฝากเงินสดหรือจ่ายบิลเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบิลผู้ให้บริการอื่น ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  รับคะแนนสะสมพิเศษบิ๊กการ์ด 500 คะแนนต่อใบเสร็จ หลังจาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • คะแนนพิเศษสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกบิ๊กการ์ดเท่านั้น และไม่สามารถโอนคะแนนสะสมบิ๊กการ์ดให้สมาชิกรายอื่น และไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมพิเศษบิ๊กการ์ดที่ได้รับจากการทำธุรกรรมฝากเงินสด หรือจ่ายบิลธนาคารไทยพาณิชย์ และบิลผู้ให้บริการอื่น ๆของธนาคารไทยพาณิชย์ จะหมดอายุวันที่ 15 เมษายน 2563 หรือ 45 วัน หลังจากจบรายการ
 • คะแนนสะสมบิ๊กการ์ดที่ใช้แลกเพื่อรับสินค้า และ/หรือบริการแล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนคะแนนสะสมบิ๊กการ์ดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีบิ๊กซี พิสูจน์พบว่าผู้ใช้บริการกระทำการอย่างใด ๆ ที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง ปลอมแปลง หรือทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด บิ๊กซีมีสิทธิยกเลิกคะแนนสะสม และ/หรือเรียกคืนส่วนลดที่ผู้ใช้บริการใช้คะแนนสะสมแลกไว้ รวมถึงการยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกบิ๊กการ์ดและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ใช้บริการที่กระทำการเข้าข่ายทุจริตดังกล่าว
 • ธนาคารและบิ๊กซีมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบิ๊กซีเป็นที่สุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือติดต่อ SCB Call Center โทร 02 777-7777 หรือ Big C Call Center โทร. 1756

 

รายชื่อสาขาที่ไม่เข้าร่วมให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ