อัตราดอกเบี้ย UPcash UPcash

สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
500,000 ขึ้นไป 12.99%
150,000 - 499,999 16%
100,000 - 149,999 18%
50,000 - 99,999 21%
10,000 - 49,999 24%

สำหรับพนักงานประจำ

วงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
500,000 ขึ้นไป 15%
150,000 - 499,999 17%
100,000 - 149,999 19%
50,000 - 99,999 25%
10,000 -49,999 25%

สำหรับเจ้าของกิจการ

วงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
500,000 ขึ้นไป 17%
150,000 - 499,999 19%
100,000 - 149,999 21%
50,000 - 99,999 25%
10,000 - 49,999 25%

อัตราดอกเบี้ย UP loan

อัตราดอกเบี้ย  15-25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย UP loan

  1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครขอสินเชื่อ UP loan ผ่านช่องทาง แอป SCB EASY และได้รับการอนุมัติวงเงิน ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เท่านั้น
  2. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
  3. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่มร้อยละ 3) ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ
  4. เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลบังคับใช้เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  6. สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777