รายละเอียดและเงื่อนไขโครงการ

โครงการสินเชื่อเพื่อค่ารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย อยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาลของธนาคาร เพื่อแบ่งเบาความกังวลเรื่องภาระค่ารักษาพยาบาลให้แก่คนที่คุณรัก เงินต้นลดไว! เพราะจ่ายดอกเบี้ยแค่ครึ่งเดียว เหลือเพียง 7.5% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก อัตราลดต้น ลดดอก แค่ยื่นเอกสารใบแจ้งค่ายารักษาตามโครงการต่อครั้งของค่ารักษาโรคมะเร็ง โรคฮีโมฟีเลีย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) ภายใต้โครงการ Roche Patient Support Solution (RPSS) ผ่านแอป SCB EASY

สินเชื่อเพื่อค่ารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย ตามรายชื่อโรคที่กำหนดในโครงการ Roche Patient Support Solution (RPSS) ให้คู่สมรส บุตร บิดา มารดา สมัครขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาลของธนาคารเพื่อนำไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงแนบ เอกสารรายได้ และเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายของยารักษาโรคมะเร็งหรือโรคฮีโมฟีเลีย ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) และใบรับรองแพทย์ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องไปสาขาธนาคาร สมัครได้เอง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยตัวเอง ผ่านแอป SCB EASY และได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 16 พฤษภาคม 2565

 

โครงการสินเชื่อเพื่อค่ารักษาโรคมะเร็ง โรคฮีโมฟีเลีย ดีอย่างไร?

 • วงเงินอนุมัติตามเอกสารใบแจ้งค่ายารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน
 • จ่ายดอกเบี้ยครึ่งเดียวนาน 12 เดือน (7.5% ต่อปี ในอัตราลดต้น ลดดอก) และภายหลังครบระยะเวลาโครงการจ่ายดอกเบี้ยเพียง 15% ต่อปีจนครบสัญญา

 • มีเพียงเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษา ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) และใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ
 • ร่วมโครงการได้จากโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ

เงื่อนไขโครงการสมัครสินเชื่อเพื่อค่ารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย

 1. สิทธิพิเศษโครงการสมัครสินเชื่อเพื่อค่ารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย (โครงการ) สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลของธนาคาร และได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Roche Patient Assistance Program (RPAP) และโครงการ Roche Patient Support Solution (RPSS) ซึ่งได้ยื่นเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายของยารักษาโรคมะเร็งหรือโรคฮีโมฟีเลีย ตามโครงการ RPSS ภายใต้เงื่อนไขของโครงการที่กำหนดซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) และใบรับรองแพทย์ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางแอป SCB Easy และได้รับอนุมัติสินเชื่อตามโครงการในระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 16 พฤษภาคม 2565
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 20-59 ปี มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ และต้องไม่ใช่ตัวผู้ป่วย แต่เป็นญาติสายตรง ได้แก่ เป็นคู่สมรส บุตรโดยตรง (ยกเว้น บุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของผู้ป่วยเท่านั้น
 3. ผู้สมัครสินเชื่อต้องชำระค่ารักษาด้วยตนเอง และจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ Roche Patient Assistance Program (RPAP) และโครงการ Roche Patient Support Solution (RPSS) ก่อน เพื่อรับเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายของยารักษาโรคมะเร็งหรือโรคฮีโมฟีเลีย ตามโครงการ RPSS ภายใต้เงื่อนไขของโครงการที่กำหนดซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS)
 4. วงเงินสูงสุดในการสมัครขอสินเชื่อแต่ละครั้งจะไม่เกินค่ายารักษาโรคมะเร็ง หรือยารักษาโรคฮีโมฟีเลียต่อสองรอบการรักษาของผู้ป่วยและมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน
 5. ผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตามโครงการจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก นับจากรอบบัญชีถัดไปที่ได้รับอนุมัติจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด (Roche Thailand Ltd.) โดยจะแสดงรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยไว้ในใบแจ้งยอดรายการ (Statement) และภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปีจนครบกำหนดสัญญา
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ หากกรณีผิดนัดชำระในขณะเข้าร่วมโครงการธนาคารมีสิทธิที่จะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 18% ต่อปี คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยปกติ 15% ต่อปี และดอกเบี้ยปรับ 3% ต่อปี
 7. โรคมะเร็ง โรคฮีโมฟีเลีย ตามกำหนดที่อยู่ในขอบข่ายของโครงการ Roche Patient Support Solution (RPSS) ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม, มะเร็งปอด, มะเร็งตับ, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และ โรคฮีโมฟีเลีย
 8. โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) โทร. 02-161-4948
 9. คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ RPSS
 10. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 11. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือรับบริการใด ๆ ของโรงพยาบาล บริษัท หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 12. สอบถามรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777 หรือรายละเอียดโครงการ RPSS และรายละเอียดชื่อยาที่เข้าร่วมโครงการได้จาก เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) โทร. 02-161-4948

วิธีการสมัคร

1. ขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้รักษา เพื่อยืนยันถึงความจำเป็นในการรักษา และใช้ในการสมัครเข้าโครงการ" ผ่าน SCB easy app

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) โทร. 02-161-4948 เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ Roche Patient Assistance Program (RPAP)

3. แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อค่ารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) เพื่อสมัครเข้าโครงการ Roche Patient Support Solution (RPSS)

4. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) ออกเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายของยารักษาโรคมะเร็ง โรคฮีโมฟีเลีย เพื่อใช้เป็นเอกสารในการสมัครขอสินเชื่อ

5. เปิดแอป SCB EASY > เลือกสินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาล > list of documents to be submitted in SCB EASY APP > continue normal loan process

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (กรณีกู้ให้บุตร/ธิดา)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (กรณีสมรสจดทะเบียน)
 • ใบสำคัญการสมรส (กรณีกู้ให้คู่สมรส/ พ่อแม่ของคู่สมรส)

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

สำหรับพนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และหน้าปกสมุดบัญชี

 

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • ใบทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)
 • Statement ในนามส่วนตัว และ/หรือในนามบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

 

สำหรับอาชีพอิสระ

 • Statement ในนามส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การกู้

 • ใบแจ้งค่ายารักษาโรคมะเร็ง โรคฮีโมฟีเลีย และโรคอื่น ๆ ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS)
 • ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ
 • เพิ่มเติม
  M-TH-00000966