รายละเอียดสินเชื่อ

           สินเชื่อหมุนเวียน ShopJai ของ SCB ที่ให้บริการสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน 7-Eleven เพิ่มความสะดวกในการขอสินเชื่อ การได้รับวงเงินสำหรับการผ่อนชำระสินค้าจำเป็นตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันใจ

  

จุดเด่น

 • สมัครง่าย! ไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้ในการสมัคร
 • ทันใจ! รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที
 • ไม่มี! ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการใช้วงเงิน 
 • หมดกังวล! ไม่เสียดอกเบี้ย หากยังไม่ใช้วงเงิน
 • จ่ายเบา! ซื้ออะไรก็แบ่งชำระได้สูงสุด 36 เดือน สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ*
 • ตอบโจทย์! เพราะสามารถเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ก็ได้เช่นกัน
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินอนุมัติ)
 • หมดกังวล ไม่เสียดอกเบี้ย หากยังไม่ใช้วงเงิน

*ให้บริการภายใต้ sandbox ของธนาคาร โดยเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนด

วิธีการสมัคร

    สมัครใช้งานแอป 7-Eleven
 

 

โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี

สมัครสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai ผ่านแอป 7-Eleven ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานถึง 3 รอบบัญชี เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น

ตารางอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น

ประเภทการใช้วงเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
การเบิกถอนเงินสด 0% 3 รอบบัญชีแรก
การแบ่งชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นรายเดือน

(กรณีขอยกเลิกการแบ่งชำระค่าสินค้าหรือบริการ
เป็นการชำระขั้นต่ำหรือเต็มจำนวน จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็น 25% ต่อปี)
 

*อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อหมุนเวียน ShopJai ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven กรณีเบิกถอนเงินสด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai ผ่านแอป 7-Eleven ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 รับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดและเลือกชำระคืนแบบขั้นต่ำหรือเต็มจำนวน โดยเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงเป็น 25% ต่อปี ในรอบบัญชีถัดไปอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% จะเริ่มนับต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อและมีการเบิกถอนเงินสดภายใน 3 รอบบัญชีแรก
 2. สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai ผ่านแอป 7-Eleven ได้กับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน Online Application ของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร หรือ เบิกใช้วงเงินผ่าน SCB EASY App ด้วยบริการกดเงินไม่ใช้บัตร ได้ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ โอนเงินจากวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์
 3. กรณีผิดนัดชำระ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่ม 3% ต่อปี ของยอดเงินคงค้างที่ผิดนัดชำระ)
 4. ลูกค้าที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องเป็นลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อและได้รับอนุมัติจากธนาคารโดยเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via 7-Eleven

ประเภทการใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย
การผ่อนชำระสินค้าเป็นรายเดือน 0.99% ต่อเดือน
กรณีขอยกเลิกการผ่อนชำระสินค้า เป็นการจ่ายขั้นต่ำ หรือ เต็มจำนวน 25% ต่อปี

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai

 1. วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อกับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน Online Application ของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร และ/หรือเบิกใช้วงเงินผ่าน SCB EASY App โดยบริการกดเงินไม่ใช้บัตร ได้ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และโอนเงินจากวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์
 2. กรณีใช้วงเงินชำระค่าสินค้า/บริการแบบผ่อนชำระ
  • ค่างวดแต่ละงวดจะต้องผ่อนชำระตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
  • จำนวนงวดการผ่อนชำระเริ่มต้น 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน ระยะเวลาการผ่อนอาจแตกต่างขึ้นกับการพิจารณาและเงื่อนไขของธนาคาร
  • เมื่อระบบคำนวณค่างวดแล้ว จะแสดงจำนวนงวดทั้งหมดที่สามารถ เลือกผ่อนชำระได้ โดยคิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันทั้งหมดคือ 0.99% ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate)
  • หากท่านมีความประสงค์ยกเลิกการผ่อนชำระเป็นรายเดือน สามารถโทรติดต่อ Call Center เพื่อขอเปลี่ยนเป็นการชำระขั้นต่ำ หรือชำระเต็มจำนวนได้ โดยจะมีการเปลี่ยนเปลงเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยจาก 0.99% ต่อปีเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate)เป็น 25% ต่อปี ซึ่งเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่มีการใช้จ่ายชำระสินค้าหรือบริการจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai
 3. กรณีผิดนัดชำระจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีของเงินต้นบนค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 5. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

เงื่อนไขบริการ

 1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-59 ปี
 2. วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ต่อคน โดยไม่ส่งเอกสารรายได้
 3. ยอดขั้นต่ำในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ