สไตล์มุ่งสู่ล้านแรก

 • กองทุนรวมตราสารหนี้
  กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน คลิกดูรายชื่อกองทุน

 • กองทุนรวมผสม
  กองทุนรวมที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินหลายๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือ ตราสารอื่นๆ แต่จะมีข้อแม้อยู่หน่อย คือ ต้องมีตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้นๆ คลิกดูรายชื่อกองทุน

 • กองทุนหุ้น

 • กองทุน SCBSFFPLUS
  คลิกดูรายชื่อกองทุน

สไตล์มนุษย์เงินเดือน

 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
  กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือ กองทุนรวม) ที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเพิ่มผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น คลิกดูรายชื่อกองทุน


 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน คลิกดูรายชื่อกองทุน

 • กองทุน SCBSFFPLUS
  คลิกดูรายชื่อกองทุน

สไตล์ชอบปันผล

 • กองทุนประเภทมีปันผล
  เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน และต้องการรับเงินปันผล (ถ้ามี) ระหว่างการลงทุนด้วยคลิกดูรายชื่อกองทุน

 • กองทุนที่ขายคืนอัตโนมัติ
  เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนและต้องการรับเงินคืนระหว่างการลงทุนด้วย คลิกดูรายชื่อกองทุน

 • กองทุน SCBSFFPLUS
  คลิกดูรายชื่อกองทุน
   

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ