หุ้นกู้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ลงทะเบียนก่อนจองซื้อ คลิก