บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)