การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ขั้นตอนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY

 

  1. เข้าแอป SCB Easy > กดปุ่ม ธุรกรรมของฉัน (Banking service) > กดปุ่ม การลงทุน (Investment) > กดปุ่ม หุ้นกู้ (Debenture) > ใส่ PIN
  2. ผู้ลงทุนสามารถลงทะเบียน (register) เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 22:00 น.
  3. ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ลงทุนโปรดกรอก/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
  4. ทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ของผู้ลงทุน กรณีเคยทำ Suitability Test กับธนาคารไว้แล้ว แอป SCB Easy จะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติ กรณี Suitability Test หมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนสามารถทำ Suitability ใหม่ได้ทันที
  5. อ่านและศึกษารายละเอียดของหุ้นกู้ที่ต้องการลงทุนได้จากสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวน
  6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจองซื้อหุ้นกู้ เลือกบัญชีเงินฝากที่ผูกกับหรือกำหนดใช้ในแอป SCB Easy แล้วที่จะใช้ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy และกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (โดยทำรายการได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)
  7. ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะได้รับการแจ้งยืนยันการจัดสรรทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ในขณะทำรายการจองซื้อหุ้นกู้

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
มีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บัญชีธนาคาร

  1. มีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และบัญชีดังกล่าวต้องผูกกับหรือกำหนดใช้ในแอป SCB Easy แล้ว

ช่องทางติดต่อ

  1. มีอีเมลที่จะใช้รับการแจ้งยืนยันการจัดสรรหุ้นกู้
  2. มีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้กับธนาคารเพื่อรับรหัส OTP

รายละเอียดหุ้นกู้ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2777 6784

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 6784

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ