บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์) และผู้ลงทุนสถาบัน