รายละเอียดการลงทุน

กองทุนรวมไทยพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนกองทุนรวมสำหรับผู้ร่วมลงทุนในหลายรูปแบบ เช่น คุณมีโอกาสจะได้รับกำไรจากส่วนเกินทุน เงินปันผล (ถ้ามี) และไม่ต้องเสียภาษี 15% ของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน (สำหรับบุคคลธรรมดา) โดยนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหน่วยลงทุนนั้นๆ
กองทุนติดดาว จาก Morningstar (12)
ระดับความเสี่ยง

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

5

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

6

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

6

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

6

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

7

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

6

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

6

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้

6

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

6

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

6

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)

6

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส

6

เลือกกองทุนตามวัตถุประสงค์

กองทุนรวมที่น่าสนใจ
เพิ่มค่าเงินลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาว
ผันผวนต่ำรักษาเงินลงทุน
กระจายการลงทุนหลายสินทรัพย์
รับเงินปันผล
รับเงินคืนระหว่างลงทุน

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ