กองทุนรวมทริกเกอร์ฟันด์ คืออะไร?

ทริกเกอร์ฟันด์ เป็นกองทุนรวมทั่วไปประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ แต่ความพิเศษอยู่ที่การกำหนดเงื่อนไขเป้าหมายภายใต้กรอบระยะเวลา โดยหากกองทุนสามารถทำได้ตามเป้าหมายเงื่อนไขการเลิกกองทุน หรือรู้จักกันดีว่า “Trigger” ก็จะเลิกกองทุนทันที แล้วทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนทำไมคิดถึงทริกเกอร์ฟันด์ ต้อง SCB
กองทุนทริกเกอร์ฟันด์ เหมาะกับใคร?

 • ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระยะสั้น และระยะกลาง
 • ผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามจับจังหวะตลาด เพราะมีผู้จัดการกองทุนที่ช่วยจับจังหวะตลาดและบริหารเงินลงทุนให้คุณ
 • ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ในช่วงเวลาและเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาตามเงื่อนไขที่กองทุนรวมกำหนด ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สนใจลงทุนกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ ได้ที่

 • ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน

 • SCB Investment Center

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

รับเอกสิทธิ์เป็นสมาชิก SCB First เพียงมีสินทรัพย์รวม ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป*

Highlight

   

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมทริกเกอร์ฟันด์

 1. กองทุนทริกเกอร์ฟันด์ ไม่การันตีผลตอบแทน ไม่ใช่เงินฝากประจำ ไม่ใช่ Term Fund และไม่รับประกันว่าจะทริกเกอร์
 2. ต้องถือทริกเกอร์ฟันด์เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนด ขายคืนก่อนไม่ได้
 3. ถ้ากองทริกลูกค้าอาจได้เงินค่าขายคืนน้อยกว่า NAV ณ ตอนที่ทริกเกอร์ ก็ได้ เนื่องจากจะถูกหักค่าใช้จ่ายที่ยังค้างจ่าย หรือค่าธรรมเนียมในการขายคืน
 4. หาก NAV ยังสามารถขึ้นต่อไปได้ ลูกค้าจะเสียโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น เพราะกองทุนทริกเกอร์เลิกกองทุนแล้ว
 5. ไม่รับประกันว่า บลจ. ที่เคย ทริกเกอร์จะต้องทริกเกอร์กับกองต่อๆ ไป


หมายเหตุ

 • ข้อมูลโดย SCB Chief Investment Office (SCB CIO)
 • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


*เงื่อนไขการสมัครสมาชิก SCB FIRST

สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมไทยพาณิชย์ และ/หรือเบี้ยประกันชีวิต รวมกัน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

 1. เงินฝากประจำประเภท 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
 2. เงินลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น เช่น กองทุน LTF/ RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือตั๋วแลกเงินไทยพาณิชย์ และ/หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์อื่นๆ) และ/หรือ
 3. จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารในปีที่สมัคร

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ