กองทุน SSF ขายดีอันดับ 1 จาก SCBAM*

SCBLT1-SSF

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND (Super Savings Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
กองทุนผสมในประเทศโดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 65-70% ส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในตราสารหนี้
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) ในหุ้นไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ


ลงทุน SCBLT1-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBLT1-SSF
 

กองทุน SSF แนะนำ**

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (SCBLEQFUND) (Super saving fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นทั่วโลกจากปัจจัยพื้นฐานพร้อมทั้งมีความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโดยรวม
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าฌลี่ยของตลาดโดยรวม


ลงทุน SCBLEQ-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBLEQ-SSF
 

กองทุน SSF แนะนำ**

SCBSE-SSF

SCB SELECTS EQUITY FUND (Super saving Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
คัดเลือกหุ้นไทยที่น่าสนใจในแต่ละช่วงเวลา โดยลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30 หลักทรัพย์
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยคัดเลือกหุ้นให้ในแต่ละช่วงเวลา


ลงทุน SCBSE-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBSE-SSF

กองทุน SSF อื่นๆ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
 
*ข้อมูลยอดการซื้อผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 28 เมษายน 2564
**กองทุนแนะนำโดย SCBS Chief Investment Office
***ข้อมูลโดย SCBS Chief Investment Office
คำเตือน:
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ดังนั้นควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนผ่าน SCB EASY App
รายละเอียดสิทธิ์ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2564
SSF ไม่เกิน 30% (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
RMF ไม่เกิน 30% (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ไม่เกิน 15% (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)
ประกันบำนาญ ไม่เกิน 15% (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
กองทุนการออมแห่งชาติ ไม่เกิน 13,200 บาท
ค่าลดหย่อนรวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

พิเศษ รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท และลงทุนต่อเนื่อง 6 เดือน

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของกำนัล SCBSFF FUND BACK มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

 1. แคมเปญนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญมีสิทธิได้รับของกำนัล เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) (“กองทุน SCBSFF”) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท เมื่อลูกค้ามีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
  2.1 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย SCBAM ตามรายชื่อกองทุนรวมข้างต้น (“กองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญ”)
  2.2 จะต้องเริ่มลงทุนครั้งแรกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ในกรณีที่ปรากฏว่า ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญได้มีการลงทุนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้ (เช่น ลงทุนน้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท หรือ ไม่ได้ลงทุนทุกเดือนต่อเนื่องกัน เป็นต้น) ลูกค้าสามารถเริ่มลงทุนใหม่ได้ แต่ การลงทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 และจะคิดคำนวณเฉพาะยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิใหม่ที่มีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้เท่านั้น (ไม่นับรวมยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลูกค้าได้มีการลงทุนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้)
  2.3 ลงทุนในครั้งละเท่าใดก็ได้ โดยเป็นไปตามจำนวนขั้นต่ำตามที่หนังสือชี้ชวนแต่ละกองทุนกำหนด แต่ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในแต่ละเดือนจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน และลูกค้าจะต้องมีการลงทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องติดต่อกันตามเดือนปฏิทิน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มลงทุนครั้งแรกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2
  2.4 ลงทุนในกองทุนรวมประเภทเดียวกัน โดยลูกค้าสามารถเลือก (ก) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทกองทุน SSF (“กองทุน SSF”) เพียงอย่างเดียว หรือ (ข) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทกองทุน RMF (“กองทุน RMF”) เพียงอย่างเดียว หรือ (ค) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF ซึ่งลูกค้าจะต้องมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละประเภทดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ด้วย
  2.5 ลูกค้าสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังนี้
  (1) สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
  (2) SCB EASY App
  (3) SCBAM Fund Click (ทั้งนี้ จะนับเฉพาะยอดเงินลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click เท่านั้น โดยจะไม่นับยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางอื่น)
  (4) ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ๆ ของ SCBAM ที่ไม่ใช่ธนาคาร (“ผู้สนับสนุนการขายฯ”) โดยผู้สนับสนุนการขายฯ ดังกล่าวแต่ละราย จะถือเป็นแต่ละช่องทางแยกต่างหากออกจากกัน
  2.6 การนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญนั้น SCBAM จะนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดังนี้
  (1) ยอดเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF นั้น จะนับแยกต่างหากออกจากกัน และ
  (2) ยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้นนั้น จะนับแยกต่างหากออกจากกัน (ซึ่งรวมถึงกรณีที่ลูกค้ามีการลงทุนผ่านสาขาของธนาคาร และลงทุนผ่าน SCB EASY App จะนับแยกต่างหากออกจากกันด้วย) แต่ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางในแต่ละช่องทางดังกล่าว จะนับรวมทุกยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้ารายเดียวกันตามเลขประจำตัวประชาชน
  แต่ทั้งนี้
  (ก) กรณีที่ลูกค้ามีการโอนสับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญ จะไม่นับเป็นการโอนสับเปลี่ยนเข้าที่จะนับเป็นยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า และไม่ถือเป็นการโอนสับเปลี่ยนออกที่จะถูกหักจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
  (ข) กรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก และ/หรือ โอนออกไปยังกองทุนรวมที่ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญ หรือกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ยอดเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
 3. กองทุนที่ร่วมรายการ
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  ประเภทกองทุน ชื่อย่อกองทุน ความเสี่ยง สรุปย่อรายละเอียดของนโยบายการลงทุน
  กองทุนรวมตราสารหนี้ SCBRM1 4 ลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐและเอกชนในไทย โดย duration กองทุนไม่เกิน 1 ปี
  SCBRM2 3 ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยในไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เฉลี่ยรอบปีบัญชี
  กองทุนรวมผสม SCBRM3 5 กระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ในไทย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน
  SCBRMGW 5 กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ
  SCBRMGWP 5 กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุนในหุ้น
  กองทุนรวมตราสารทุน SCBRM4 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด
  SCBRMS50 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50 (50 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  กองทุนรวมต่างประเทศ SCBRMPOP 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกของธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
  SCBRMEU 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี STOXX Europe 600 (600 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในยุโรป)
  SCBRMJP 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Nikkei 225 (225 บริษัทขนาดใหญ่ที่จัดอยู่ใน First Section ของ Tokyo Stock Exchange)
  SCBRMS&P500 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500 (500 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ามากที่สุดในสหรัฐฯ)
  SCBRMLEQ 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพด้านปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ำ
  SCBRMGIF 6 ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
  SCBRMGHC 7 ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  กองทุนรวมทองคำ SCBGOLDHRMF 8 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน SCBRMPIN 8 ลงทุนในหน่วย Property/REITs และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ

  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
  ประเภทกองทุน ชื่อย่อกองทุน ความเสี่ยง สรุปย่อรายละเอียดของนโยบายการลงทุน
  กองทุนรวมตราสารหนี้ SCBFP-SSF 4 ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ไทยที่มีคุณภาพอายุเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี อาจมีการลงทุนในต่างประเทศ
  SCBSFFPLUS-SSF 4 ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ไทยระยะสั้นที่มีคุณภาพ อาจมีการลงทุนในต่างประเทศ
  กองทุนรวมผสม SCBSMART2-SSF 5 ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ความผันผวนเป้าหมายประมาณ 5% ต่อปี
  กองทุนรวมตราสารทุน SCBSE-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 30 ตัว ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด
  SCBDV-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
  กองทุนรวมต่างประเทศ SCBGSIF-SSF 5 ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศที่มีคุณภาพ บริหารโดย PIMCO ผู้จัดการกองทุนระดับโลก
  SCBS&P500-SSF 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นดัชนีที่มูลค่ามากที่สุดของเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  SCBLEQ-SSF 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพด้านปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ำ
  กองทุนรวมทองคำ SCBGOLDH-SSF 8 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน SCBPIN-SSF 8 ลงทุนในหน่วย Property/REITs และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ
  กองทุน LTF เดิม SCBLT1-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 70% และตราสารหนี้คุณภาพ 30%
  SCBLT2-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
  SCBLT3-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง
  SCBLT4-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง และหุ้นต่างประเทศไม่เกิน 35%
  SCBLTSET-SSF 6 กองทุน SSF เดียวในประเทศไทยที่เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET Index
  SCBLTT-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง และหุ้นที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
 4. ของกำนัล SCBSFF Fund Back จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และ/หรือ กองทุน RMF ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
  4.1 กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF เพียงอย่างเดียว
  จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท และลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
  4.2 กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน RMF เพียงอย่างเดียว
  จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท และลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
  4.3 กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF
  จะคำนวณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และเมื่อรวมมูลค่าของกำนัลทั้งหมดแล้ว ลูกค้าจะต้องได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
 5. กรณีที่มีแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกันหลายแคมเปญ (ไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหรือ SCBAM) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลรวมไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินลงทุนจากทุกแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกัน เท่านั้น
 6. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมกำหนด
 7. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF เมื่อลูกค้ามีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้ ตามรอบเวลาดังนี้
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 กันยายน 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 28 กันยายน 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนเมษายน – กันยายน 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
 8. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีลูกค้าทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว
 9. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร และ/หรือ SCBAM
 10. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ SCBAM กำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงให้ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้าน แต่อย่างใด
 11. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบ ในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ SCBAM กำหนด
 12. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียด อื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือ SCBAM เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 13. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ SCBAM ถือเป็นที่สุด
 14. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่ SCBAM โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ที่เว็บไซต์ของของธนาคาร https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 15. SCBAM จะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่ธนาคาร และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายฯ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SCBAM ที่เว็บไซต์ของของ SCBAM https://www.scbam.com/th/privacy-notice/ หรือช่องทางอื่นใดที่ SCBAM กำหนด และ/หรือ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายฯ ตามช่องทางที่ผู้สนับสนุนการขายฯ ดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 16. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย SCBAM Client Relations 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ www.scbam.com

 

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คำเตือน
 • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ)
 • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
 • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF (https://www.scbam.com/medias/fund-doc/investment-manual/ssf-manual.pdf) / RMF (https://www.scbam.com/medias/fund-doc/tax-manual/SCBAM_Tax_RMF.pdf) กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 •  

   

  ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ