ลงทุนง่ายผ่าน SCB EASY App และชำระสะดวกผ่านบัตรเครดิต

 

 

SCB70-SSFX

SCB Mixed 70/30 Super Savings Fund
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม


นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุน REITs กองทุนอสังหาริมทรัพย์/ โครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ 65% – 70%
จุดเด่นกองทุน
• เป็นกองทุนผสม กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ ทั้งตราสารทุน REITs กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารหนี้ และเงินฝาก
• เน้นการบริหารเชิงรุก มุ่งสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน
• ต่อยอดความสำเร็จจากกองทุน SCBLT1 ซึ่งได้รับ Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Equity Large-cap ณ 31 มีนาคม 2563 และ อันดับ 1 LTF ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ของ Morningstar ณ 31 มีนาคม 2563
• เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุนนอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว
ระดับความเสี่ยง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง


ลงทุน SCB70-SSFX คลิก

รายละเอียด SCB70-SSFX เพิ่มเติม

 

SCBEQ-SSFX

SCB Thai Equity Active Super Savings Fund
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม


นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่า 80%
จุดเด่นกองทุน
• เน้นการบริหารเชิงรุก ลงทุนในหลักทรัพย์ High Conviction โดยจัดการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงในแต่ละสภาวะตลาด
• ผสมผสานหลากหลายโมเดลการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา เช่น Fundamental, Thematic, Momentum, Sentiment และ Machine Learning เป็นต้น
• ต่อยอดความสำเร็จจากกองทุน SCBLT2 อันดับ 1 LTF ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ของ Morningstar ณ 31 มกราคม 2563
ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง


ลงทุน SCBEQ-SSFX คลิก

รายละเอียด SCBEQ-SSFX เพิ่มเติม

 

SCBSET-SSFX

SCB SET Index Super Savings Fund
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม


นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารทุน ไม่ต่ำกว่า 80% มุ่งให้กองทุนมีผลตอบแทนและความเสี่ยงใกล้เคียงกับดัชนี SET มากที่สุด
จุดเด่นกองทุน
• SCBAM เป็น บลจ. เดียวในไทยที่บริหารจัดการกองทุนที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนี SET ซึ่งประกอบไปด้วยหลักทรัพย์กว่า 600 ตัว เป็นทางเลือกการลงทุนที่ครอบคลุมมากกว่าดัชนี SET50 และ SET100
• ดัชนี SET มีผลตอบแทนระยะยาวในอดีตดีกว่าดัชนี SET50 และ SET100 จึงเหมาะสมกับลักษณะการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีขึ้น
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Optimized Portfolio เพื่อให้ได้พอร์ตที่มีสภาพคล่องสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี SET มากที่สุด
• SCBSET-SSFX ต่อยอดความสำเร็จจากกองทุน SCBSET รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไปปี 2562, ปี 2558 และปี 2556 จาก Money & Banking Awards โดยวารสารการเงินธนาคาร
ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง


ลงทุน SCBSET-SSFX คลิก

รายละเอียด SCBSET-SSFX เพิ่มเติม

 

 

 

 

เงื่อนไขการรับเงินคืนสูงสุด 400 บาท ผ่านกองทุน SCBGOLDH FUND BACK
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกลุ่มกองทุน SSF ชนิดเพื่อการออมพิเศษที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัท”) ผ่านช่องทาง SCB Easy ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  2. มูลค่าเงินคืนคำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิในช่วงเวลาที่กำหนด สูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อท่าน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
  3. บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการโดยพิจารณาจากยอดรวมเฉพาะรายการซื้อ/ สับเปลี่ยนเข้า กองทุนในกลุ่ม SSF ชนิดเพื่อการออมพิเศษของบริษัทเท่านั้น
  4. กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) ต่ำกว่า 1 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
  5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
  6. บริษัทจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ในการจัดสรร
  7. กรณีได้รับสิทธิ์จากโครงการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของรางวัลจากโครงการส่งเสริมการขายของ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้อีก สำหรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเดียวกัน
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
SCBGOLDH* กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย โดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล และสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust โดยบริษัทจัดการมุ่งทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ถือหน่วยจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
**เงื่อนไขการซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกช่องทางจะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม SCB Rewards หรือเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรแฟมิลี่ พลัส และรายการดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิเข้าโปรแกรมผ่อนชำระดีจัง หรือ Call for Deejung ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ
บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย SCBAM Client Relations
โทร. 0 2777 7777 กด 0 กด 6
www.scbam.com

 

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เปิดบัญชี”

4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้กับธนาคารให้ครบถ้วน
- เลือก “เริ่มต้น”

5. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

6. รับผลการสมัครผ่าน Slip และ Email

 

 

 

ขั้นตอนการผูกบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เพิ่มบัญชี”

4. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

5. เลือก บัญชีกองทุนที่ต้องการ
- เลือก “ถัดไป”

 

 

 

ขั้นตอนการซื้อกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “ซื้อ”

4. เลือก “เลือกกองทุน”

5. เลือก “กองทุนอื่นๆ”
(ค้นหากองทุนจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

6. เลือก บัญชีที่ใช้ชำระเงิน
- ระบุจำนวนเงิน
- เลือก “ยืนยัน”

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ