โปรโมชั่นพิเศษ! รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 15,000 บาท*

 

กองทุนที่ร่วมรายการ**

นโยบายผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ความเสี่ยง สนใจลงทุน
กองทุนรวมผสม
ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

SCBCIO(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า)
5 เปิดขายวันที่ 4 เม.ย.65

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
5 คลิก

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
5 คลิก
กองทุนรวมผสม
ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศ

SCBFLX

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
5 คลิก
กองทุนตราสารทุน
ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

SCBGEX(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า)
6 คลิก

KFHEUROP-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
สนใจลงทุนโปรดติดต่อ RM ส่วนบุคคลของท่าน หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
6 รายละเอียด คลิก
กองทุน Thematic
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี สุขภาพ และเมกะเทรนด์

SCBMEGA(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า)
6 คลิก

M-META

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้
สนใจลงทุนโปรดติดต่อ RM ส่วนบุคคลของท่าน หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
6 รายละเอียด คลิก

ONE-MEDTECH

กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี
สนใจลงทุนโปรดติดต่อ RM ส่วนบุคคลของท่าน หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
7 รายละเอียด คลิก

**รายชื่อกองทุนที่ร่วมรายการอาจมีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์นี้ หรือสอบถามที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน

หมายเหตุ: กองทุน SCBCIO อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอยื่นจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงาน กลต. ณ วันที่ออกสื่อโฆษณา (วันที่ 7 ก.พ. 65) โปรดศึกษาข้อมูลหนังสือชี้ชวนฉบับมีผลบังคับ ณ วันที่เปิดเสนอขาย IPO ผ่านเว็บไซด์ของธนาคาร หรือ เว็บไซด์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย SMART INVEST

 1. ระยะเวลาของการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย SMART INVEST ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 เมษายน 2565 (“รายการส่งเสริมการขาย”)
 2. ลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประเภทบุคคลธรรมดา เฉพาะกลุ่มลูกค้า SCB Private Banking และ SCB First ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 3. ลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  3.1 มีบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) และ/หรือ มีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) กับธนาคาร ประเภทบัญชีเดี่ยวที่เปิดผ่านช่องทางของธนาคารในนามของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน
  3.2 ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  3.2.1 กรณีช่องทางกระดาษ
  • ลูกค้าจะต้องจัดทำคำขอเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายพร้อมกับทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย (“คำขอ”) ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเดินสะพัดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถจัดทำคำขอได้หลายฉบับภายในระยะเวลาตามข้อ 1. ข้างต้น
  • ลูกค้าจะต้องมียอดซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำจำนวน 500,000 บาทต่อเดือน เท่า ๆ กันทุกเดือนเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน นับจากวันที่มีการจัดทำคำขอ ต่อ 1 คำขอ
  • กรณีที่ลูกค้ามีการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลายรายการ โดยกำหนดให้วันที่มีผลเป็นการทำรายการเป็นวันเดียวกัน ธนาคารจะทำรายการโดยเรียงลำดับตามยอดซื้อหน่วยลงทุนสูงสุดไปจำนวนต่ำสุด และหากมีจำนวนเท่ากัน ธนาคารมีสิทธิดำเนินการตามที่เห็นสมควร
  • กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกคำขอ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการทำรายการ ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะต้องยกเลิกคำขอทั้งฉบับเท่านั้น
  3.2.2 กรณีช่องทาง SCB EASY APP
  • ลูกค้าต้องทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือน ผ่านช่องทาง SCB EASY APP ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด (“รายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือน”) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือนได้หลายรายการภายในระยะเวลาตามข้อ 1. ข้างต้น
  • ลูกค้าจะต้องมียอดซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำจำนวน 500,000 บาทต่อเดือน เท่า ๆ กันทุกเดือนเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน นับจากวันที่มีการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือน ต่อ 1 รายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือน
  • ในกรณีที่ปรากฏว่า วันที่ลูกค้าระบุเป็นวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร และ/หรือ วันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือ วันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ลูกค้าตกลงให้ธนาคารเลื่อนทำรายการซื้อหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันที่ตรงกับวันทำการของธนาคาร และ/หรือ วันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือ วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งหมดที่ลูกค้าทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือน (แล้วแต่กรณี) ที่ใกล้ที่สุด
  • กรณีที่ลูกค้ามีการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือนหลายรายการ โดยกำหนดให้วันที่มีผลเป็นการทำรายการเป็นวันเดียวกัน ธนาคารจะทำรายการโดยเรียงลำดับตามเวลาของการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือนของลูกค้า และหากธนาคารไม่สามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือนรายการใดได้เนื่องจากเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอในการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารมีสิทธิไม่ทำรายการดังกล่าว และจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือนลำดับถัดไป
  • กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือน ลูกค้าสามารถยกเลิกด้วยตนเองผ่านช่องทาง SCB EASY APP
  3.3 กรณีการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนไม่สำเร็จ ไม่ว่าเดือนใดเดือนหนึ่ง เนื่องด้วยมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือลูกค้ายกเลิกคำขอและ/หรือรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือน ให้ถือว่ารายการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายและไม่สามารถนำมารวมคำนวณตามข้อ 3.4 ได้
  3.4 มียอดซื้อหน่วยลงทุนสะสมในกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะนับรวมยอดซื้อหน่วยลงทุนตามคำขอและผ่านรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือนที่มียอดซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 เท่านั้น (“ยอดซื้อหน่วยลงทุนสะสม”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีมียอดซื้อหน่วยลงทุนสะสม ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3,000,000 บาท รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP มูลค่า 1,500 บาท
  • กรณีมียอดซื้อหน่วยลงทุนสะสม ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9,000,000 บาท รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP มูลค่า 5,000 บาท
  • กรณีมียอดซื้อหน่วยลงทุนสะสม ตั้งแต่ 9,000,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP มูลค่า 15,000 บาท

   ทั้งนี้ ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย

  ตัวอย่างช่วงเวลาการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  ช่วงเวลาที่ลูกค้าทำคำขอ/ลูกค้าทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าแบบรายเดือน และการหักเงินในบัญชีเงินฝากครั้งแรก ช่วงเวลาการหักเงินในบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน
  เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3
  วันที่ 7 ก.พ. 65 – 28 ก.พ. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65
  วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65
  วันที่ 1 เม.ย. 65 – 30 เม.ย. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65

  ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าของกำนัล
 4. กองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  นโยบายกองทุน ชื่อกองทุนรวม ความเสี่ยง
  กองทุนรวมผสม
  ลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
  SCBCIO(A)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity ชนิดสะสมมูลค่า
  (ไม่เข้าร่วมในช่วงเสนอขายครั้งแรก IPO)
  5
  SCBINCA/SCBINCR
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
  5
  กองทุนรวมผสม
  ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศ
  SCBFLX
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
  5
  กองทุนตราสารทุน
  ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
  SCBGEX(A)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า)
  6
  KFHEUROPE-A
  กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
  6
  กองทุน Thematic
  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี สุขภาพ และเมกะเทรนด์
  SCBMEGA(A)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า)
  6
  M-META
  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมต้าเวิร์ส อิควิตี้
  6
  ONE-MEDTECH
  กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี
  7
  ลูกค้าสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย SCBAM ได้ทั้งช่องทางกระดาษ และ ช่องทาง SCB EASY APP แต่กรณีกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นนั้น ลูกค้าสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ เฉพาะผ่านช่องทางกระดาษเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย อาจมีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment/fund/mutual-funds/smart-invest-campaign.html
 5. คำว่า “ยอดซื้อหน่วยลงทุน” หมายถึง รายการซื้อหน่วยลงทุนที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 6. ธนาคารจะมอบ Gift Voucher by CENTRAL GROUP โดยจัดส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบันที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะพิจารณามอบ Gift Voucher by CENTRAL GROUP ให้แก่ลูกค้าก่อนระยะเวลาดังกล่าว และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 7. กรณีที่มีรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาเดียวกันหลายรายการ (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายรายการส่งเสริมการขาย (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และของกำนัลจะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าลงทุนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย
 8. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร
 9. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้า ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 10. ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบ ในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 11. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคารเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 12. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 13. สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher by CENTRAL GROUP

 1. ใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์, ซูเปอร์คุ้ม, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ออฟฟิศเมท และ ออโต้วัน ตามมูลค่าในบัตรและที่แสดงบนบัตร (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และช่องทางออนไลน์)
 2. ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเงินสด, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, สินค้าขายส่ง, สินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ, สินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่ท้ายใบเสร็จการชำระค่าสินค้า หรือ ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์แคชเชียร์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/การคืน การขอยกเลิกบัตร หรือ ชดเชยความเสียหาย กรณีที่ บัตร หรือบาร์โค้ด ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีสูญหาย และหมดอายุ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ CENTRAL GROUP Gift Card Call Center โทร (02 100 8777) จันทร์ – ศุกร์ 9:00 - 20:00 น. / เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 - 20:00 น. หรือส่งอีเมล มาที่ cpmsupport@central.co.th

คำเตือน

 • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม กองทุนจึงอาจมีผลดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้
 • กองทุน SCBCIO อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอยื่นจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงาน กลต. ณ วันที่ออกสื่อโฆษณา (วันที่ 7 ก.พ. 65) โปรดศึกษาข้อมูลหนังสือชี้ชวนฉบับมีผลบังคับ ณ วันที่เปิดเสนอขาย IPO ผ่านเว็บไซด์ของธนาคาร หรือ เว็บไซด์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 • กองทุน SCBCIO ได้ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายกองทุนรวมกับบลจ. ไทยพาณิชย์ จึงอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • กองทุนรวม SCBMEGA บริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด ภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบลจ.ไทยพาณิชย์ และมีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกันกับบลจ.ไทยพาณิชย์
 • กองทุนรวม SCBMEGA มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ Bank Julius Bar & Co. AG ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ Julius Baer Group Ltd. เช่นเดียวกันกับบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเอกสารนี้ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลใดในเอกสารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ /หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีภาระผูกพันและไม่รับประกันในการลงทุนใด ๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 • การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้ สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้ จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนของสถาบันอื่น ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าที่ได้จากสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารเสนอแนะต่อท่านตามเอกสารนี้ (เช่น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว และ/หรือบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น) ดังนั้นท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารแยก หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเพียงประการเดียว หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นต้น) ซึ่งในขณะนี้คือ หน่วยงาน Chief Investment Office แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง) ซึ่งในขณะนี้ คือ หน่วยงาน Segment Owner แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ