ทำไมถึงควรลงทุนใน Theme Healthcare*

 • นวัตกรรมและเทคโนโลยียังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน เช่น DNA Sequencing หรือ mRNA เป็นต้น โดยเห็นผลชัดเจนอย่างมาก เช่น การพัฒนาวัคซีน COVID19
 • ประชากรทั่วโลกในหลากหลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ความต้องการทางการแพทย์สูงขึ้น
 • กองทุนแนะนำ Theme Healthcare

  SCBIHEALTH(A)

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation


  ระดับความเสี่ยง: 7 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน*:
  • โอกาสลงทุนในหุ้นโลกตามธีม Healthcare Innovation ที่แตกต่างจากการแพทย์แบบดั้งเดิม
  • พอร์ตการลงทุนที่มีลักษณะ High Conviction ลงทุนครบครันในหลากหลายรูปแบบของนวัตกรรมทางการแพทย์
  • กองทุนหลักบริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Billie Gifford ให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
  นโยบายการลงทุน*:
  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 1,000 บาท


  ลงทุน SCBIHEALTH(A) คลิก

  รายละเอียดกองทุน SCBIHEALTH(A)
   

  SCBGHC

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


  ระดับความเสี่ยง: 7 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน*:
  • กระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มใน Healthcare ทั้ง Pharmaceuticals, Biotechnology และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
  • กระจายลงทุนในหุ้น Healthcare มากกว่า 100 บริษัท
  นโยบายการลงทุน*:
  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Janus Capital Management LLC จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 1 บาท


  ลงทุน SCBGHC คลิก

  รายละเอียดกองทุน SCBGHC
   

  SCBGHCA

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ระดับความเสี่ยง: 7 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน*:
  • กระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มใน Healthcare ทั้ง Pharmaceuticals, Biotechnology และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
  • กระจายลงทุนในหุ้น Healthcare มากกว่า 100 บริษัท
  นโยบายการลงทุน*:
  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Janus Capital Management LLC จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 1 บาท


  ลงทุน SCBGHCA คลิก

  รายละเอียดกองทุน SCBGHCA
   

   

  หมายเหตุ

  *ข้อมูลโดย SCBS Chief Investment Office และเอกสาร Fud Fact Sheet ของกองทุนจาก SCBAM

 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
 • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com
 •  

   

  **ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “รับบัตรกำนัล Starbucks Card สูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อกองทุน SCBIHEALTH(A) และ/หรือ SCBGHC, SCBGHCA ผ่าน SCB EASY App”

  1. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
  2. ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประเภทบุคคลธรรมดา
  3. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับบัตรกำนัล Starbucks Card สูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อกองทุน SCBIHEALTH(A) และ/หรือ SCBGHC, SCBGHCA” จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   3.1 มีบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวที่เปิดผ่านช่องทางของธนาคารในนามของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน และ
   3.2 มียอดเงินลงทุนรวมสะสมของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation ชนิดสะสมมูลค่า SCBIHEALTH(A) และ/หรือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล และ ชนิดสะสมมูลค่า) SCBGHC, SCBGHCA” ที่ลงทุนผ่าน SCB EASY App ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks Card ตามรายละเอียดดังนี้
   • ยอดเงินลงทุนสะสมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500,000 บาท รับบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่า 100 บาท
   • ยอดเงินลงทุนสะสมตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท รับบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่า 500 บาท
   • ยอดเงินลงทุนสะสมตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่า 1,000 บาท
   • ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย
  4. คำว่า “ยอดเงินลงทุนรวมสะสม” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้า ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการฯ
  5. กรณีลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี การคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนตามที่ธนาคารกำหนดจะนับรวมทุกบัญชีกองทุนของลูกค้า เฉพาะบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ยกเว้น บัญชีกองทุน “ร่วม” ทุกประเภท
  6. ธนาคารจะมอบบัตรกำนัล Starbucks Card ให้โดยจัดส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบันที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  7. กรณีที่มีรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาเดียวกันหลายรายการ (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายรายการส่งเสริมการขาย (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และของกำนัลจะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าลงทุนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย
  8. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร
  9. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้า ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
  10. ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  11. ธนาคารมีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียด อื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคารเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  12. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  13. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง ที่เว็บไซต์ของของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าว หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
  14. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

  เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Starbucks Card

  1. บัตรนี้เป็นบัตรแทนเงินสด ไม่มีวันหมดอายุ
  2. บัตรนี้ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการของร้านสตาร์บัคส์เท่านั้น
  3. สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของทางร้านได้
  4. สามารถเติมเงินในบัตรมูลค่า 100-20,000 บาท ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาในสนามบิน
  5. บัตรนี้ใช้ได้กับร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย
  6. บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขอเงินคืนได้
  7. ทางเราขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริษัทยึดนโยบาย Data Privacy ซึ่งบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของบัตร จะไม่สามารถทราบหรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งานบัตรได้ เจ้าของบัตรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้งานได้โดยตรงที่ Starbucks Customer Care โทร. 02-339-0996
  8. ติดตามรายละเอียด Starbucks® Rewards และลงทะเบียนบัตรเพื่อได้รับความคุ้มครองยอดเงินในบัตร กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุดได้ที่ https://www.starbuckscardth.in.th/THHome

  คำเตือน

  • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com
  • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
  • แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเอกสารนี้ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลใดในเอกสารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ /หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีภาระผูกพันและไม่รับประกันในการลงทุนใด ๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  • การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้ สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้ จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนของสถาบันอื่น ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าที่ได้จากสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง
  • ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารเสนอแนะต่อท่านตามเอกสารนี้ (เช่น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว และ/หรือบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น) ดังนั้นท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารแยก หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเพียงประการเดียว หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นต้น) ซึ่งในขณะนี้คือ หน่วยงาน Chief Investment Office แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง) ซึ่งในขณะนี้ คือ หน่วยงาน Segment Owner แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

  กองทุนที่ร่วมรายการ

  SCBIHEALTH(A)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า)
  ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7 กองทุนประเภทตราสารทุน

  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund - Class B USD Shares (กองทนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทนหลักบริหารโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS

  กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ การสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยจะลงทนในหุ้นทั่วโลกที่่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเป็นหลักองทนจะเน้นลงทุนในกลุ่ม Healthcare ซึ่งเป็นธีมการลงทนของกองทุน และเป็นนวัตกรรมในด้านนั้น เช่น การวินิจฉัยโรค การรักษาและการป้องกันโรค โดยจะจํากัดจำนวนหุ้นและกระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน หรือซื้อขายในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน (Regulated Market) ทั่วโลกเป็นหลัก

   

  SCBGHC, SCBGHCA
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล และ ชนิดสะสมมูลค่า)
  ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7 กองทุนประเภทตราสารทุน

  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Janus Capital Management LLC จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS

  กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตได้แก่ บริษัทเกี่ยวข้องกับกับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือความได้เปรียบทางการตลาดอื่น ๆ จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

   

  ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ