ทำไมต้องลงทุนกับกองทุน KT-G90?

  เพื่อสร้างผลการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active) และยืดหยุ่น (Flexible) ภายในกรอบการลงทุนที่กว้างและกระจายในทุกประเภทสินทรัพย์

  เพื่อปกป้องเงินลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนดอย่างถาวร โดยมีผู้รับการประกัน (Credit Agricole) (A+Fitch Ratings)

  กลยุทธ์การลงทุนแบบใหม่ที่เน้นปกป้องเงินลงทุน และสามารถปรับตัวได้ในหลายๆ สถานการณ์ของตลาดโดยควบคู่ไปกับ 2 จุดประสงค์ คือ เน้นสร้างผลการดำเนินการ และเน้นปกป้องเงินลงทุนบางส่วน*

ที่มา : KTAM และ Amundi ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563

เน้นสร้างผลการดำเนินงานที่ดี

 ลงทุุนในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย
 การบริหารเชิงรุกและยืดหยุ่น ปรับสัดส่วน การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาด

เน้นประกันเงินลงทุนบางส่วน*

 ประกันเงินลงทุนที่ 90% ของจุดสูงสุดของมูลค่าหน่วยลงทุน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
 รับประกันเงินลงทุนอย่างเป็นทางการโดยผู้รับประกัน (Guarantor)

ความพร้อมของสภาพคล่อง

 สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการซื้อขาย


* เงื่อนไขเป็นตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด

กองทุน KT-G90 เหมาะกับใคร?

  ผู้ลงทุนที่ต้องการรักษาเงินลงทุน และจำกัดการขาดทุน

  ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือกในต่างประเทศ ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้

  ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

 

KT-G90

KTAM Guaranteed 90 Fund
กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90


ระดับความเสี่ยง 5 ความเสี่ยงปลางกลางค่อนข้างสูง

นโยบายการลงทุน:
• ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0%-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) โดยบริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด

จุดเด่นกองทุน:
• เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ นอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์ไร้ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว และสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาวะของตลาด
• รับประกันเงินลงทุนบางส่วนอย่างถาวร ผ่านข้อผูกพันการรับประกันโดยผู้รับประกันของกองทุน
• ประวัติผลงานที่ยาวนานและได้รับการพิสูจน์แล้ว และความเชี่ยวชาญของ Amundi ที่ได้รับการยอมรับทั้งในยุโรปและเอเชีย

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย 1,000 บาท

 

สนใจลงทุน โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา


รายละเอียด KT-G90 คลิก


หมายเหตุ

  • ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ  : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) / ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) เป็นต้น
  • กองทุนนี้มีการรับประกันเงินลงทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกัน
  • กองทุนนี้มีการรับประกันมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ที่ 90% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
  • มีการรับประกันเงินลงทุนอย่างเป็นทางการโดยผู้รับประกัน (Guarantor) ทั้งนี้ผู้ประกันสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกช่วงสิ้นสุดของสัญญาการประกัน (ทุกช่วงระยะเวลา 5 ปี)
  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ