พิเศษ! เฉพาะ 9 กันยายน 2564 รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท*

เมื่อลงทุนกองทุน SCBCLEANA และ/หรือ SCBGEESGA ผ่าน SCB EASY App

 

SCBCLEANA

SCB Global Clean Energy (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน*
• ทางเลือกสำหรับการลงทุนในหุ้นจากธุรกิจพลังงานทดแทนทั่วโลก ที่มีที่มีโอกาสเติบโตสูงและยั่งยืน
• เน้นลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารโดยทีมที่มีประสบการณ์ยาวนาน
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานทั้งจากภาพรวมเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้นๆ เพื่อเฟ้นหาหุ้นที่เป็น Best Idea เข้าสู่พอร์ตลงทุน
เหมาะสำหรับ
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป


ลงทุน SCBCLEANA คลิก

รายละเอียด SCBCLEANA เพิ่มเติม
 

SCBGEESGA

SCB Global Sustainable Equity Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน*
• ทางเลือกการลงทุนในหุ้นยั่งยืนทั่วโลก ที่มีการดำเนินธุรกิจส่งผลบวกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• เน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นรายตัว
• กองทุนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ลงทุนภายใต้แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนยาวนานกว่า 30 ปี มีทีมนักวิเคราะห์เฉพาะทางที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
• กองทุนลงทุนกระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางธุรกิจ และรวมถึงขนาดกลางที่มีศักยภาพเติบโตสูง
เหมาะสำหรับ
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป


ลงทุน SCBGEESGA คลิก

รายละเอียด SCBGEESGA เพิ่มเติม
*ข้อมูลจาก SCBAM
คำเตือน กองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจะขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของ SCBAM และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App
 

พิเศษ! รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP สูงสุด 2,000 บาท
เมื่อลงทุนกองทุน SCBCLEANA และ SCBGEESGA ผ่าน SCB EASY App ตั้งแต่ 9 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564

รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP 100 บาท* (เฉพาะวันที่ 9 กันยายน 2564 รับ 200 บาท) เมื่อมียอดลงทุนสะสมตั้งแต่ 100,000-499,999 บาท หรือ
รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP 500 บาท* (เฉพาะวันที่ 9 กันยายน 2564 รับ 1,000 บาท) เมื่อมียอดลงทุนสะสมตั้งแต่ 500,000-999,999 บาท หรือ
รับ Gift Voucher by CENTRAL GROUP 1,000 บาท* (เฉพาะวันที่ 9 กันยายน 2564 รับ 2,000 บาท) เมื่อมียอดลงทุนสะสมตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ก้าวไปกับกองทุนแห่งอนาคต “รับ Gift Voucher by Central Group สูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อกองทุน SCBGEESGA/SCBCLEANA ผ่าน SCB EASY App”

 1. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประเภทบุคคลธรรมดา
 3. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับ Gift Voucher by Central Group สูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อกองทุน SCBGEESGA/SCBCLEANA ผ่าน SCB EASY App” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  3.1 มีบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวที่เปิดผ่านช่องทางของธนาคารในนามของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน และ
  3.2 มียอดเงินลงทุนสะสมของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGEESGA) และ/หรือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCLEANA) ที่ลงทุนผ่าน SCB EASY App ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ลูกค้าจะได้รับ Gift Voucher by Central Group ตามรายละเอียดดังนี้
  • มียอดเงินลงทุนสะสมในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 9 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564
   - ครบตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500,000 บาท รับ Gift Voucher by Central Group มูลค่า 100 บาท
   - ครบตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท รับ Gift Voucher by Central Group มูลค่า 500 บาท
   - ครบตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับ Gift Voucher by Central Group มูลค่า 1,000 บาท
  • พิเศษ... สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนสะสมเฉพาะในวันที่ 9 กันยายน 2564 เพียงวันเดียว
   - ครบตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500,000 บาท รับ Gift Voucher by Central Group เพิ่มอีก 100 บาท
   - ครบตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท รับ Gift Voucher by Central Group เพิ่มอีก 500 บาท
   - ครบตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับ Gift Voucher by Central Group เพิ่มอีก 1,000 บาท
  • ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับ Gift Voucher by Central Group มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย และจำกัดมูลค่าของรางวัลสำหรับยอดเงินลงทุนรวมสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อลูกค้า 1 ราย
  ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าของรางวัล ตัวอย่างที่ 1
  วันที่ลงทุน ยอดเงินลงทุนสะสม
  ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 64 – 30 ก.ย. 64 (บาท)
  มูลค่าของ
  รางวัลปกติ
  มูลค่าของรางวัลพิเศษ
  เฉพาะวันที่ 9 ก.ย. 64
  มูลค่าของรางวัล
  รวมทั้งหมด (บาท)
  9 ก.ย. 64 1,000,000 1,000 + 1,000 2,000

  ตัวอย่างที่ 2
  วันที่ลงทุน ยอดเงินลงทุนสะสม
  ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 64 – 30 ก.ย. 64 (บาท)
  มูลค่าของ
  รางวัลปกติ
  มูลค่าของรางวัลพิเศษ
  เฉพาะวันที่ 9 ก.ย. 64
  มูลค่าของรางวัล
  รวมทั้งหมด (บาท)
  9 ก.ย. 64 500,000 1,000 + 500 1,500
  19 ก.ย. 64 1,000,000

  ตัวอย่างที่ 3
  วันที่ลงทุน ยอดเงินลงทุนสะสม
  ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 64 – 30 ก.ย. 64 (บาท)
  มูลค่าของ
  รางวัลปกติ
  มูลค่าของรางวัลพิเศษ
  เฉพาะวันที่ 9 ก.ย. 64
  มูลค่าของรางวัล
  รวมทั้งหมด (บาท)
  9 ก.ย. 64 450,000 500 + 100 600
  19 ก.ย. 64 50,000
 4. คำว่า “ยอดเงินลงทุนสะสม” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการซื้อและรายการโอนสับเปลี่ยนเข้า ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการฯ
 5. กรณีลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี การคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนตามที่ธนาคารกำหนดจะนับรวมทุกบัญชีกองทุนของลูกค้า เฉพาะบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ยกเว้น บัญชีกองทุน “ร่วม” ทุกประเภท
 6. ธนาคารจะมอบ Gift Voucher by Central Group ให้โดยจัดส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบันที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 7. กรณีที่มีรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาเดียวกันหลายรายการ (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายรายการส่งเสริมการขาย (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และของกำนัลจะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าลงทุนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย
 8. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร
 9. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้า ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 10. ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบ ในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 11. ธนาคารมีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียด อื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคารเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 12. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 13. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง ที่เว็บไซต์ของของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าว หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 14. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher by CENTRAL GROUP

 1. ใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์, ซูเปอร์คุ้ม, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ออฟฟิศเมท และ ออโต้วัน ตามมูลค่าในบัตรและที่แสดงบนบัตร (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และช่องทางออนไลน์)
 2. ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเงินสด, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, สินค้าขายส่ง, สินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ, สินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่ท้ายใบเสร็จการชำระค่าสินค้า หรือ ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์แคชเชียร์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/การคืน การขอยกเลิกบัตร หรือ ชดเชยความเสียหาย กรณีที่ บัตร หรือบาร์โค้ด ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีสูญหาย และหมดอายุ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ CENTRAL GROUP Gift Card Call Center โทร (02 100 8777) จันทร์ – ศุกร์ 9:00 - 20:00 น. / เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 - 20:00 น. หรือส่งอีเมล มาที่ cpmsupport@central.co.th

คำเตือน

 • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเอกสารนี้ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลใดในเอกสารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ /หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีภาระผูกพันและไม่รับประกันในการลงทุนใด ๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 • การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้ สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้ จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนของสถาบันอื่น ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าที่ได้จากสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารเสนอแนะต่อท่านตามเอกสารนี้ (เช่น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว และ/หรือบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น) ดังนั้นท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารแยก หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเพียงประการเดียว หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นต้น) ซึ่งในขณะนี้คือ หน่วยงาน Chief Investment Office แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง) ซึ่งในขณะนี้ คือ หน่วยงาน Segment Owner แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

กองทุนที่ร่วมรายการ
SCBGEESGA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGEESGA)
SCB Global Sustainable Equity (Accumulation) - SCBGEESGA
ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 กองทุนประเภทตราสารทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Henderson Horizon - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND ชนิดหน่วยลงทุน IU2 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Henderson Management S.A.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SiCAV ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ การสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้จัดการการลงทุนว่ามีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงบวกและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

SCBGEESGA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCLEANA)
SCB Global Clean Energy (Accumulation) - SCBCLEANA
ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 กองทุนประเภทตราสารทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Capitalisation สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure) ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (transferable securities) ตราสารตลาดเงิน หรือเงินสด โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน และลงทุนใน UCITS หรือ UCIs ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนหลักจะมี exposure ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน ในหลักทรัพย์จีนแผ่นดินใหญ่ China A-Shares ผ่าน Stock Connect กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ