หมดเขต 31 มีนาคม 2565 นี้!
รับ Fund Back สูงสุด 2,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ลงทุนครั้งแรกผ่าน SCB EASY App

เมื่อลงทุนสะสมขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป ในกองทุนที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่าน SCB EASY App

ตัวอย่างกองทุนที่ร่วมรายการ

สามารถดูกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

SCBWORLD(A)

SCB World Equity Index (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)


ลงทุนหุ้นทั่วโลก

ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน**:
สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI World ซึ่งลงทุนในหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว
เหมาะสำหรับ**:
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป


ลงทุน SCBWORLD(A) คลิก

รายละเอียด SCBWORLD(A) เพิ่มเติม

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา

ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน**:
สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ
เหมาะสำหรับ**:
• ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 500 บริษัทแรกของสหรัฐฯ
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

MorningStar Rating / Type:
Overall Rating 3 ดาว จาก MorningStar ประเภท US Equity, ณ 28 ก.พ. 2564


ลงทุน SCBS&P500 คลิก

รายละเอียด SCBS&P500 เพิ่มเติม

SCBEUEQ

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป

ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน**:
สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี STOXX Europe 600 (หุ้นยุโรป 600 บริษัทแรก)
เหมาะสำหรับ**:
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ โดยราคาอาจต่ำกว่าเงินลงทุนได้
• นักลงทุนที่มีเวลาในการติดตามตลาดเพื่อทำการซื้อขายทำกำไรได้เอง
• นักลงทุนที่ต้องการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี STOXX Europe 600 (หุ้นยุโรป 600 บริษัทแรก)

MorningStar Rating / Type:
Overall Rating 3 ดาว จาก MorningStar ประเภท Europe Equity, ณ 30 พ.ย. 2564


ลงทุน SCBEUEQ คลิก

รายละเอียด SCBEUEQ เพิ่มเติม

**ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุน จาก SCBAM สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตต

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงุทน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต และสามารถศึกษข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของ SCBAM และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App
 

*รางวัล Outstanding Asset Management Company จาก SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
“1st Time Investment รับ Fund Back สูงสุด 2,000 บาท เมื่อลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ ผ่าน SCB EASY App”

 1. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประเภทบุคคลธรรมดา
 3. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “1st Time Investment รับ Fund Back สูงสุด 2,000 บาท เมื่อลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ ผ่าน SCB EASY App” จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
  3.1 มีบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวที่เปิดผ่านช่องทางของธนาคารในนามของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน
  3.2 เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ผ่าน SCB EASY App และยังไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมก่อนวันที่ 4 มกราคม 2565 หรือ
  ลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 ผ่าน SCB EASY App
  3.3 มียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนที่ร่วมรายการ ผ่าน SCB EASY App ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 ยอดเงินลงทุนสะสมครบตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป รับ fund back หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนที่ร่วมรายการ สูงสุด 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย และจำกัดมูลค่าของรางวัลสำหรับยอดเงินลงทุนสะสมไม่เกิน 1,000,000 บาท
 4. กองทุนรวมของ SCBAM ที่ร่วมรายการฯ มีดังนี้
  กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed income) มี 7 กองทุน ได้แก่
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBFST) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBFINA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBFINR) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBUSHYA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBABOND(A))
  กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) มี 47 กองทุน ได้แก่
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGSIF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBGSIFR) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBSMART2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBSMART3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBSMART4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPLUS) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBPLUS) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCBFLX) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBAPLUS) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBAPLUSA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGINA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBGINR) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMPLUSA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGMTA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBABS) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBWINA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBWINR) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBROBOA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBPOPA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBINCA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBINCR) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBOPPA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBOPPR) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSMART2A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCLASSICA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMILDA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSPICYA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBCR3YA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBRAAA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSPLUSA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDPLUSA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBPLUSA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBWIPA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBAAA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 (SCBCHTG2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 (SCBGTTG2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity (SCBGTO) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBER1YA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic (SCBDM) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 (SCBDM2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 (SCBDM3)
  กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) มี 82 กองทุน ได้แก่
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBPMO) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBPMOA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBDV) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDVA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBPGF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBAEM) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCE) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBBANKING) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBENERGY) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBSE) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBBANKINGA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBEMEQ) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมทรัพย์) (SCBEMEQA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBS&P500) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมทรัพย์) (SCBS&P500A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBGEQ) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCEH) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) (SCBNK225) dองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBNK225D) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBEUEQ) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBEUEQA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBKEQTG) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMSE) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBCHA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCHAA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBINDIA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมทรัพย์) (SCBINDIAA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBBLN) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBBLNA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBGHC) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมทรัพย์) (SCBGHCA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBGIF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBLEQ) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBLEQA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBUSM) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBUSSM) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDIGI) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBTEQ) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBGPROP) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBAEMHA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBTHAICGA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMLTA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCHEQA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBJPSMA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGEQA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGMLA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBEQUALA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBLARGEA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMOMENTA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBQUALITYA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBVALUEA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) (SCBLTSEA 2020) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) (SCBLTSED 2020) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) (SCBLT1 2020) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) (SCBLT2 2020) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) (SCBLT3 2020) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) (SCBLT4 2020) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) (SCBLTT 2020) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGEESGA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMLCAA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBUSAA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBAOA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCLEANA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCHINA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDJI(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGEX(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBTRAVEL(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBBLOC(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBEUROPE(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBINDEQ(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBJAPAN(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBASHARES(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGPROPA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBWORLD(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCTECHA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBIHEALTH(A)) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEMI(A))
  กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก มี 6 กองทุน ได้แก่
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLD) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCOMP) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBOIL) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBPINA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBPIND)
 5. คำว่า “ยอดเงินลงทุนสะสม” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการซื้อและรายการโอนสับเปลี่ยนเข้า ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการฯ
 6. กรณีลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี การคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนตามที่ธนาคารกำหนดจะนับรวมทุกบัญชีกองทุนของลูกค้า เฉพาะบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ยกเว้น บัญชีกองทุน “ร่วม” ทุกประเภท
 7. โดยธนาคารจะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีลูกค้าทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน ธนาคารจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ
 8. กรณีที่มีรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาเดียวกันหลายรายการ (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายรายการส่งเสริมการขาย (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และของกำนัลจะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าลงทุนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย
 9. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร
 10. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงให้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 11. ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบ ในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 12. ธนาคารมีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียด อื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคารเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 13. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 14. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง ที่เว็บไซต์ของของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าว หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 15. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

คำเตือน

 • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
 • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว)
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเอกสารนี้ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลใดในเอกสารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
 • กองทุนที่มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) กองทุนจึงอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลายและอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ /หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีภาระผูกพันและไม่รับประกันในการลงทุนใด ๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 • การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้ สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้ จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนของสถาบันอื่น ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าที่ได้จากสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารเสนอแนะต่อท่านตามเอกสารนี้ (เช่น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว และ/หรือบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น) ดังนั้นท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารแยก หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเพียงประการเดียว หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นต้น) ซึ่งในขณะนี้คือ หน่วยงาน Chief Investment Office แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง) ซึ่งในขณะนี้ คือ หน่วยงาน Segment Owner แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

กองทุน Fund Back
SCBTMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงต่ำ

เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

 

 

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ