รับบัตรกำนัล Starbucks Card สูงสุด 2,000 บาท**
เมื่อซื้อกองทุน SCBFINA/SCBFINR ผ่าน SCB EASY App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 5 พฤษภาคม 2564 – 19 พฤษภาคม 2564


 

กองทุนที่ร่วมรายการ

 

SCBFINA

SCB Global Fixed Income Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
จุดเด่นกองทุน***:
กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาด ผสมผสานคัดเลือกการลงทุนทั้งจากมุมมองเศรษฐกิจและวิเคราะห์เชิงลึกในรายหลักทรัพย์ที่ลงทุน
เหมาะสำหรับ***:
นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ ต้องการลงทุนในตราสารหนี้และสามารถลงทุนได้ 6 เดือนขึ้นไป
MorningStar Rating/Type:
Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Bond , ณ 31 มี.ค. 2564
ประเภทกองทุน***
ชนิดสะสมมูลค่า หรือจะเรียกง่ายๆ ว่าเป็นแบบไม่จ่ายเงินปันผล แต่ผู้จัดการกองทุนจะนำผลประโยชน์จากกองทุนไปลงทุนต่อ จึงให้ผลตอบแทนในลักษณะของ Capital gain เมื่อนักลงทุนขายหน่วยลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน:
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura Asset Management U.K. Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนีโดยการบริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน
ความเสี่ยงที่สำคัญ:
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
• กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
เวลาซื้อ-ขาย:
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.00 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.00 น.
จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ:
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท


ลงทุน SCBFINA คลิก

รายละเอียด SCBFINA เพิ่มเติม
 

SCBFINR

SCB Global Fixed Income Fund (Auto Redemption)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)


ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
จุดเด่นกองทุน***:
กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาด ผสมผสานคัดเลือกการลงทุนทั้งจากมุมมองเศรษฐกิจและวิเคราะห์เชิงลึกในรายหลักทรัพย์ที่ลงทุน
เหมาะสำหรับ***:
นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ ต้องการลงทุนในตราสารหนี้และสามารถลงทุนได้ 6 เดือนขึ้นไป
MorningStar Rating/Type:
Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Bond , ณ 31 มี.ค. 2564
ประเภทกองทุน***
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีลักษณะคล้ายกับกองทุนจ่ายปันผล แต่ต่างกันที่เงินที่ได้เป็นเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติและเงินจากการขายคืนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเหมือนกับแบบจ่ายปันผล
กลยุทธ์การลงทุน:
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura Asset Management U.K. Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนีโดยการบริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน
ความเสี่ยงที่สำคัญ:
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
• กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
เวลาซื้อ-ขาย:
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.00 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.00 น.
จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ:
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBFINR คลิก

รายละเอียด SCBFINR เพิ่มเติม
 

***หมายเหตุ
 ข้อมูลโดย CIO Office
ที่มา: https://www.morningstarthailand.com/mobile/Article.aspx?Site=th&articleid=169777
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App ผลการดำเนินการในอดีตมิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินการในอนาคต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญ 5 เดือน 5 กับกองทุน Morningstar 5 ดาว
“รับบัตรกำนัล Starbucks Card สูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อกองทุน SCBFINA/SCBFINR ผ่าน SCB EASY APP”

 1. ระยะเวลาแคมเปญช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 – 19 พฤษภาคม 2564
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประเภทบุคคลธรรมดา
 3. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมแคมเปญ “รับบัตรกำนัล Starbucks Card สูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อกองทุน SCBFINA/ SCBFINR ผ่าน SCB EASY APP” จะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการดังนี้
  3.1 มีบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวที่เปิดผ่านช่องทางของธนาคารในนามของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน และ
  3.2 มียอดเงินลงทุนสะสมของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม หรือ SCB Global Fixed Income Fund ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFINA) และ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBFINR) ผ่าน SCB Easy Application ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 – 19 พฤษภาคม 2564 ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks Card ตามรายละเอียดดังนี้
  • มียอดเงินลงทุนสะสมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 - 19 พฤษภาคม 2564 ครบทุก ๆ 100,000 บาท ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่า 100 บาท
  • พิเศษ... สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนสะสมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ครบทุก ๆ 100,000 บาทลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks Card เพิ่มอีก 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 200 บาท
  • ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย และจำกัดมูลค่าของรางวัลสำหรับยอดเงินลงทุนรวมสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อลูกค้า 1 ราย
  ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าของรางวัล
    วันที่ลงทุน ยอดเงินลงทุนสะสม ตั้งแต่
  วันที่ 5 พ.ค. 64 – 19 พ.ค. 64 (บาท)
  ยอดเงินลงทุนสะสมที่นำมา
  คำนวณมูลค่าของรางวัล (บาท)
  มูลค่าของรางวัล
  ที่ได้รับ (บาท)
  ตัวอย่างที่ 1 5 พ.ค. 64 1,000,000 1,000,000 2,000
  ตัวอย่างที่ 2 5 พ.ค. 64 500,000 500,000 1,000
  12 พ.ค. 64
   
  1,000,000
   
  500,000
   
  500
  (รวม 1,500)
 4. คำว่า “ยอดเงินลงทุนสะสม” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้า ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการฯ
 5. กรณีลูกค้ามีบัญชีกองทุน มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณยอดซื้อในกองทุนตามที่ธนาคารกำหนดจะนับรวมทุกบัญชีกองทุนของลูกค้า เฉพาะบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ยกเว้น บัญชีกองทุน “ร่วม” ทุกประเภท
 6. ธนาคารจะมอบบัตรกำนัล Starbucks Card ให้โดยจัดส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบันที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ โดยบัตรกำนัลไม่มีวันหมดอายุหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด
 7. กรณีที่มีแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกันหลายแคมเปญ (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายแคมเปญ (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 แคมเปญ และ/หรือ ได้รับของกำนัลไม่เกินร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าลงทุนในช่วงเวลาแคมเปญ
 8. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร
 9. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงให้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 10. ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบ ในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 11. ธนาคารมีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียด อื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคารเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 12. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญ และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html และ/หรือ บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง ที่เว็บไซต์ของของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าว หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 13. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Starbucks Card

 1. บัตรนี้เป็นบัตรแทนเงินสด ไม่มีวันหมดอายุ
 2. บัตรนี้ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการของร้านสตาร์บัคส์เท่านั้น
 3. สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของทางร้านได้
 4. สามารถเติมเงินในบัตรมูลค่า 100-20,000 บาท ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาในสนามบิน
 5. บัตรนี้ใช้ได้กับร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย
 6. บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขอเงินคืนได้
 7. ทางเราขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริษัทยึดนโยบาย Data Privacy ซึ่งบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของบัตร จะไม่สามารถทราบหรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งานบัตรได้
 8. เจ้าของบัตรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้งานได้โดยตรงที่ Starbucks Customer Care โทร. 02-339-0996
 9. ติดตามรายละเอียด Starbucks® Rewards และลงทะเบียนบัตรเพื่อได้รับความคุ้มครองยอดเงินในบัตร กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุดได้ที่ https://www.starbuckscardth.in.th/THHome

คำเตือน

 • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเอกสารนี้ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลใดในเอกสารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ /หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีภาระผูกพันและไม่รับประกันในการลงทุนใด ๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 • การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้ สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้ จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนของสถาบันอื่น ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าที่ได้จากสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารเสนอแนะต่อท่านตามเอกสารนี้ (เช่น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว และ/หรือบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น) ดังนั้นท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารแยก หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเพียงประการเดียว หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นต้น) ซึ่งในขณะนี้คือ หน่วยงาน Chief Investment Office แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง) ซึ่งในขณะนี้ คือ หน่วยงาน Segment Owner แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

กองทุนที่ร่วมรายการ
SCBFIN
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFINA) และ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBFINR)
SCB Global Fixed Income Fund (Accumulation) - SCBFINA / (Auto redemption) - SCBFINR
ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 กองทุนประเภทตราสารหนี้
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura Asset Management U.K. Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้ UCITS โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


*หมายเหตุ:

Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Bond ณ 31 มี.ค. 2564 @สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ