ลักษณะบริการ

 • คุ้มครองตัวบ้านและทรัพย์สินในบ้าน
  - ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของ ยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)     
  - กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือ คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และ ลูกเห็บ

 • การถูกโจรกรรม สูงสุด 20,000 บาท จากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่ออาคาร การชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ (จร. 2)

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราว

 • คุ้มครองเฉพาะบ้านที่ใช้ในการอยู่อาศัย ที่สร้างจากคอนกรีตเท่านั้น

 

กดผ่านมือถือเท่านั้น

 


 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

จุดเด่น

ดูแลบ้านและทรัพย์สิน

ดูแลบ้านและทรัพย์สิน

ดูแลบ้านคอนกรีตและทรัพย์สินจากภัยรอบด้าน
ความคุ้มครองเพิ่ม

ความคุ้มครองเพิ่ม

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ หมดห่วงทุกเวลา
 เลือกระยะเวลาความคุ้มครอง

เลือกระยะเวลาความคุ้มครอง

เลือกระยะเวลาความคุ้มครอง 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน / 1 ปี
ค่าเบี้ยฯ

ค่าเบี้ยฯ

ค่าเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 80 บาท
สะดวก ซื้อง่าย

สะดวก ซื้อง่าย

สะดวก ซื้อง่าย ตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB Easy

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. แผนประกันภัยนี้สำหรับบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 2. แผนประกันภัยนี้สำหรับบ้านสร้างจากคอนกรีตล้วนเท่านั้น
 3. คำจำกัดความของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่
   3.1  ตัวอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร ของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว  สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว  กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานรากเป็นต้น
  3.2 ทรัพย์สินภายในอาคาร  หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้ง ตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้าน    เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม     และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุยกเว้นอยู่ในกรมธรรม์) เพื่อการอยู่อาศัย

 4. การชดใช้ความเสียหายเป็นการชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่  ณ เวลาและสถานที่เกิดความเสียหาย (Replacement Value) และไม่เกินทุนประกันภัยที่ระบุไว้
 5. กรณีที่ทุนประกันภัยตัวอาคารต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระในส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนที่แตกต่างกับมูลค่าที่แท้จริง
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง/คูหา
 7. หากผู้เอาประกันภัยมิใช่เจ้าของบ้าน/อาคาร/ทรัพย์สิน บริษัทจะพิจารณาชดใช้ความเสียหายให้กับเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้าน/อาคาร/ทรัพย์สินเท่านั้น

 

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ :
 

 1. ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

 2. ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังนี้
  2.1 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่การแตกแยกตัวนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
  2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ นิวเคลียร์ได้

 3. ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
  3.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  3.2 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
  3.3 ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
  3.4 หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
  3.5 วัตถุระเบิด
  3.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้า ซึ่งได้รับความ เสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผา ไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะ เครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว
  3.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
  3.8 ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า

 4. ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 5. การโจรกรรมโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นสวน ลูกจ้างหรือบุคคลใน ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 6. สถานที่ตั้งทรัพย์สินไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน

   

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ