ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท* ซื้อง่ายตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY

หรือซื้อได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

 

 • หมดห่วง จากผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีน COVID-19*
 • คุ้มครอง สูงสุด 3,000,000 บาทสำหรับการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma)*
 • รับเงินชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน*
 • เพิ่มความอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 บาท*
 • ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

 


 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย

(กรณีซื้อผ่านช่องทางสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จะซื้อได้เฉพาะแผน 2, 3, 4 เท่านั้น)

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 15 วัน - 100 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย สำหรับอายุนับเป็นปีที่ครบบริบูรณ์ โดยคำนวณจากวันเดือนปีเกิด ถึง วันเริ่มคุ้มครอง (อายุน้อยกว่า 15 วัน หรืออายุ 100 ปี 1 วันขึ้นไป งดรับประกันภัย)
 • รับประกันภัย เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ไม่ถึง 30 วัน ก่อนกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่เป็นโรคมะเร็งทุกระยะ, ไม่เคยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและรักษาหายเรียบร้อย, ไม่เป็นโรคเอดส์ หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง, ไม่เป็นผู้ที่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19*
  * ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์ และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
 • แผนประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID - 19)) และโดนกักกันโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • จำกัดจำนวนกรมธรรม์ประกันการแพ้วัคซีน COVID-19 Vaccine Care สูงสุด 1 ฉบับต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย กรณีตรวจพบการทำประกันภัยมากกว่า 1 ฉบับ บริษัทประกันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่มีการแจ้งทำประกันภัย ตั้งแต่ฉบับที่ 2 ขึ้นไป โดยจะมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ :

 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID - 19)) ซึ่ง
  • วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus disease (COVID - 19)) ดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และไม่ได้ทำหัตถการโดยแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  • วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID - 19)) ดังกล่าวหมดอายุ เสื่อมสภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน
 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID - 19)) ก่อนวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นครั้งแรก
 • หน่วยงานภาครัฐและ/หรือแพทย์และ/หรือพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและ/หรือแนวทางและ/หรือคู่มือการฉีดวัคซีน ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือผู้จำหน่ายวัคซีนกำหนดไว้
 • การกระทำโดยบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ให้ความร่วมมือในการผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาล หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามกฎและ/หรือข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้เอาประกันภัยและทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยรับประทานยาโดยไม่ได้รับการสั่งยาจากแพทย์และทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยมีสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนการทำประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้(Pre-existing Condition) แต่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ปกครองของผู้เอาประกันภัย (กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์) ปกปิดข้อมูลเพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID - 19)) และการฉีดวัคซีนดังกล่าวส่งผลให้สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนการทำประกันภัยของผู้เอาประกันภัยมีภาวะหรืออาการที่รุนแรงขึ้นจากสภาพเดิมก่อนได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐและ/หรือแพทย์และ/หรือพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนการทำประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแล้ว หน่วยงานภาครัฐและ/หรือแพทย์และ/หรือพยาบาลอาจปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID - 19)) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

เงื่อนไขทั่วไป :

 • สำหรับการขายผ่านช่องทาง SCB Easy : ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB Easy เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (COVID-19 Vaccine Care) ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB Easy
 • สำหรับการขายผ่านช่องทางสาขาธนาคาร : ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1291 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00–18.00 น., เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 19.00 น. หรือ www.deves.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ