เปลี่ยนมาใช้บริการผ่าน SCB EASY App มีระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วน

ลูกค้าที่ใช้บริการ SCB EASY NET จะสามารถทำธุรกรรมที่เคยใช้บริการได้ รวมทั้งบริการอื่นๆ เพิ่มเติมบน SCB EASY App ได้ ดังนี้
 

*ยกเว้น
สำหรับลูกค้า SCB EASY NET ที่มีการทำรายการโอนเงินและจ่ายบิลล่วงหน้า (Schedule Transfer & Bill Payment) ไว้ ซึ่งกำหนดให้รายการมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยธนาคารขอให้ลูกค้าทำรายการใหม่อีกครั้งผ่าน SCB EASY App แต่สำหรับลูกค้าที่เคยสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าบริการต่างๆ (Direct Debit) ผ่าน SCB EASY NET ไว้ บริการดังกล่าวจะยังมีผลใช้บังคับอยู่
 

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการขอเอกสารหน้าบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) และบริการขอเอกสารหนังสือรับรองการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท SSF และ RMF จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

สามารถเข้าใช้บริการ SCB EASY NET ได้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.59 น.

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกบริการ SCB EASY NET

1. ทำไมธนาคารจึงต้องยุติการให้บริการ SCB EASY NET
2. หากยกเลิกบริการ SCB EASY NET แล้วจะสามารถใช้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
3. สมัคร SCB EASY App ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
4. SCB EASY App ทำอะไรได้บ้าง
5. ลูกค้ามีการตั้งรายการล่วงหน้า (Schedule transfer) ผ่าน SCB EASY NET เมื่อยุติการให้บริการแล้ว คำสั่งนี้จะยังอยู่หรือไม่
6. ลูกค้าสมัครบริการ Direct Debit ผ่าน EASY NET เมื่อยุติการให้บริการแล้ว คำสั่งนี้จะยังอยู่หรือไม่
7. ลูกค้ามีการสมัครบริการ SMS Alert ผ่าน SCB EASY NET เมื่อยุติให้บริการแล้ว คำสั่งนี้จะยังอยู่หรือไม่
8. หากลูกค้าต้องการใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ International Transfer สามารถทำได้อย่างไรบ้าง
9. ลูกค้าสามารถลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือทำธุรกรรม บัญชีร่วม, บัญชี "และ/หรือ", บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย" ผ่านช่องทางใดบ้าง